Finanse i bankowość

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

(weksel) oprotestowany z braku akceptu - mangels Annahme protestiert
agio bankowe - Bankagio n
akcept - Akzept n
akcept - Wechselakzept n
akcept bankowy - Akzept n
akcept bankowy (przyjęcie) - Annahme f
akcept bankowy (zgoda) - Einwilligung f
akceptant weksla - Trassat m
akcja - Aktie f
akcja - Anteilschein m
akcja bez wartości nominalnej - nennwertlose Aktie
akcje idą do góry - Aktien steigen f
akcje idą do góry - Aktien steigen
akcje spadają - Aktien fallen
akredytacja - Beglaubigung f
akredytować - beglaubigen
akredytowany - beglaubigt
akredytywa - Akkreditiv n
akredytywa - Kreditbrief m
akredytywa dokumentowa - Dokumentenakkreditiv n
akredytywa nieodwołalna - unwiderrufliches Akkreditiv
akredytywa otwarta - Gegenakkreditiv n
aktywa banku - Bankvermögen n
aktywa banku - Bankaktiva f
aktywa bilansowe - Bilanzaktiva f
aktywa i pasywa - Aktiva und Passiva
aktywa netto - Reinvermögen n
aktywa w walutach obcych - Devisenguthaben n
aktywa walutowe - Währungsguthaben n
akumulacja kapitału - Kapitalansammlung f
akumulować - akkumulieren
akumulować odsetki - aufzinsen
akumulować środki pieniężne - thesaurieren
akumulowany - thesauriert
akumulowany - akkumuliert
antydatować - rückdatieren
antydatować - zurückdatieren
antydatować - vordatieren
antydatowanie - Rückdatierung f
antydatowanie - Vordatierung f
antyinflacyjny (-nie) - antiinflationär
antyinflacyjny (-nie) - gegeninflationär
anulować czek - einen Scheck stornieren
aprecjacja - Wertzuwachs m
aprecjacja - Wertsteigerung f
archiwizacja danych - Datensicherung f
awal - Aval m
awal - Avalbürgschaft f
awal - Avalverpflichtung f
awizo - Aviso m
awizo - Anzeige f
awizo bankowe - Bankaviso m
awizować - anzeigen
awizować - avisieren
ażio - Aufgeld n
ażio - Agio n
ażio bankowe - Bankagio n
badanie wstępne - Vorprüfung f
bank - Bank f
bank akcyjny - Aktienbank f
bank centralny - Zentralbank f
bank clearingowy - Clearingbank f
bank clearingowy - Abrechnungsbank f
bank depozytowy - Depositenbank f
bank dyskontowy - Diskontbank f
bank dyskontowy - Wechselbank f
bank emisyjny - Emissionsbank f
bank emisyjny - Notenbank f
bank federalny - Bundesbank f
bank handlowy - Handelsbank f
bank handlu zagranicznego - Außenhandelsbank f
bank hipoteczny - Hypothekenbank f
bank inkasent - Inkassobank f
bank inwestycyjny - Investitionsbank f
bank inwestycyjny - Investmentbank f
bank komercyjny - Universalbank f
bank komercyjny - Kommerzbank f
bank krajowy - Landesbank f
bank kredytowy - Kreditbank f
bank kredytowy - Kreditinstitut n
bank kredytowy - Kreditanstalt f
bank narodowy - Nationalbank f
bank narodowy - Zentralbank f
bank państwowy - Staatsbank f
bank państwowy - staatliche Bank
bank płatniczy - Zahlungsbank f
bank pocztowy - Postbank f
bank podwyższa stopę procentową - Zinssatz wird von der Bank erhöht m
bank posiadający własne oddziały - Filialbank f
bank prywatny - Privatbank f
bank przemysłowy - Gewerbebank f
bank przemysłowy - Industriebank f
bank regionalny - Regionalbank f
bank spółdzielczy - Genossenschaftsbank f
bank wierzyciela - Gläubigerbank f
bank zagraniczny - Auslandsbank f
bankier - Bankier m
bankier - Bankhalter m
bankomat - Geldautomat m
bankomat - Bankautomat m
bankowość - Bankfach n
bankowość - Bankwesen n
bankowość telefoniczna - Telebanking n
bankowość telefoniczna - Tele-Banking n
beneficjent - Begünstigte m
beneficjent - Nutznießer m
blankiet czekowy - Scheckformular n
bon - Gutschein m
bon - Wertmarke f
bon - Talon m
bon skarbowy - Schatzanweisung f
bon skarbowy - Schatzschein m
brutto - brutto
być dłużny komu - jemandem schulden
być dłużny komu - bei jemandem Schulden haben
być winnym - schuldig sein
być winnym bankowi wysoką kwotę - Bank einen hohen Betrag schulden m
cesja - Zession f
cesja - Abtretung f
cofnąć (wstrzymać) pożyczkę - eine Anleihe kündigen
czek - Scheck m
czek bankierski - Bankscheck m
czek bankowy - Bankscheck m
czek bez pokrycia - ungedeckter Scheck
czek bez pokrycia - ein ungedeckter Scheck
czek gotówkowy - Barscheck m
czek in blanco - Blankoscheck m
czek na okaziciela - Inhaberscheck m
czek na zlecenie - Orderscheck m
czek nie honorowany - nicht eingelöster Scheck
czek opiewa na 100 Euro - Scheck lautet auf 100 Euro m
czek płatny gotówką - offener Scheck
czek płatny w obrachunku - gekreuzter Scheck
czek podróżny - Reisescheck m
czek potwierdzony - bestätigter Scheck
czek przypadający do zapłaty - verfallener Scheck
czek rozliczeniowy - Verrechnungsscheck m
czek rozrachunkowy - Verrechnungsscheck m
czek tylko do rozliczeń (rozliczeniowy) - Verrechnungsscheck m
czek własny - eigener Scheck
czek zakreślony - gekreuzter Scheck
czek żyrowy (przelewowy) - Giroscheck m
czterocyfrowy kod (kodowany numer karty) - vierstellige PIN-Kode m
depozyt - Depot n
depozyt - Einlage f
depozyt - Deponat n
depozyt bankowy - Bankdepot n
depozytariusz - Depositar m
depozytariusz - Depositär m
depozytariusz - Depsiteur m
depozytor - Einleger m
deprecjacja waluty - Währungsverfall m
dewaluacja - Devaluation f
dewaluacja - Entwertung f
dewaluacja - Abwertung f
dewaluacja waluty - Währungsabwertung f
dewaluować - entwerten
disagio - Abgeld n
disagio - Disagio n
dług z tytuła pożyczki - Darlehensschuld f
długoterminowe papiery wartościowe z prawem do udziału w zysku - Wertpapiere mit Gewinnbeteiligungsansprüchen
dobrze ulokować kapitał - Kapital gut anlegen n
dochód brutto - Bruttoeinkommen n
doradca finansowy - Finanzberater m
dowód poręczenia (gwarancji) - Bürgschaftsschein m
dział kredytów - Kreditabteilung f
emisja banknotów - Notenausgabe f
emisja banknotów - Banknotenausgabe f
europejska jednostka walutowa - Europäische Währungseinheit
fałszerstwo czeku - Scheckfälschung f
fundusz - Fonds m
fundusz - Kapital n
fundusz inwestycyjny - Investitionsfonds
fundusz walutowy - Währungsfonds m
giełda walutowa - Devisenbörse f
gwarant pożyczki - Anleihegarant m
handlować dewizami - mit Devisen handeln
ile jestem ci dłużny? - wieviel bin ich dir schuldig?
indos bankowy - Bankgiro n
indos bankowy - Bankindossament n
inflacja - Inflation f
inkasować czek - einen Scheck einlösen
inwestować pieniądze - Geld anlagen
iść do kantoru wymiany walut - in die Wechselstube gehen
jednostka walutowa - Geldstück n
kantor - Kantor n
kantor wymiany walut - Wechselstube f
kantor wymiany walut - Geldwechselstube f
kantor wymiany walut - Wechslerladen m
kapitał - Kapital n
kapitał - Kapitalvermögen n
kapitał - Guthaben n
kapitał początkowy - Anfangskapital n
kapitał pożyczkowy - Leihkapital n
kapitał pożyczkowy - Darlehenskapital n
kapitał pożyczkowy - Anleihekapital n
karta kredytowa - Kreditkarte f
kasa - Kasse f
kasa pożyczkowa - Darlehenskasse f
kasjer/ka - Kassierer/in m
kazać zablokować kartę - Karte sperren lassen f
kierownik oddziału - Filialleiter m
kierownik oddziału - Abteilungsleiter m
klauzula negatywna na papierze wartościowym ("nie na zlecenie") - negative Orderklausel ("nicht an Order")
klauzula pozytywna na papierze wartościowym imiennym ("lub na zlecenie") - positive Orderklausel ("oder an Order")
klauzula walutowa - Währungsklausel f
klient banku - Bankkunde m
konto - Konto n
konto bankowe - Bankkonto n
konto bieżące / rachunek żyro - Girokonto n
konwersja pożyczki - Anleiheumwandlung f
konwersja walutowa - Währungsumrechnung f
korekta kursów walut - Währungsangleichung f
koszt - Aufwand m
koszt - Aufwendung f
koszt - Kosten f
koszt - Spesen f
koszt jednostkowy - Einzelkosten f
koszt jednostkowy - Stückkosten f
koszt kalkulacyjny - kalkulatorische Kosten
koszt kredytu - Kreditkosten f
koszt nabycia - Anschaffungskosten f
koszt nabycia towarów przeznaczonych na sprzedaż - Anschaffungskosten der Handelswaren
koszt produkcji - Produktionsaufwand m
koszt produkcji - Produktionskosten f
koszt przeciętny - Durschnittskosten f
koszt rzeczywisty - Ist-Kosten f
koszyk walut (w teorii ekonomicznej) - Währungskorb m
kredyt - Kredit m
kredyt bankowy - Bankkredit m
kredytobiorca - Kreditnehmer m
kredytodawca - Kreditgeber m
kryzys walutowy - Währungskrise f
książeczka czekowa - Scheckbuch n
książeczka czekowa - Scheckheft n
książeczka oszczędnościowa - Sparbuch n
książeczka oszczędnościowa - Sparkassenbuch n
księga wieczysta - Grundbuch n
księga wierzytelności - Schuldbuch n
kupić coś na kredyt - etwas auf Kredit kaufen
kurs oficjalny - offizieller Kurs
kurs walut - Devisenkurs m
kurs walut - Devisenumrechnungssatz m
kurs wymiany waluty - Wechselkurs m
kursy walut - Währungskurse f
kursy walut - Valuta-Kurse f
liczyć do rachunku - in Rechnung stellen
limit kredytu - Kreditlimit n
list kredytowy - Akkreditiv n
list kredytowy - Kreditbrief m
list polecający - Gutachten n
list polecający - Empfehlungsschreiben n
list polecający - Empfehlungsbrief m
list ponaglający - Mahnbrief m
list uwierzytelniający - Beglaubigungsschreiben n
list uwierzytelniający - Kreditiv n
list uwierzytelniający - volkerrechtliches Akkreditiv
list wartościowy - Wertbrief m
list wspierający ubiegającego się o kredyt - Bonitätsbestätigung f
list zastawczy - Schuldverschreibung f
list zastawczy - Verpfändungsurkunde f
lokata kapitału - Anlage f
lokata terminowa - befristete Einlage
lokata terminowa - Termineinlage f
makler walutowy - Geldvermittler m
mieć pieniądze w banku - Geld auf der Bank haben
mocna waluta - gesunde Währung
na odwrotnej stronie czeku - auf der Rückseite des Schecks
na zlecenie - an Order
na zlecenie, w imieniu - im Auftrag von
naliczać - anrechnen
naliczać - berechnen
naliczać - aufschlagen
naliczanie podatku od wartości dodanej (VAT naleznego) - Mehrwertsteuerabrechnung f
naliczenie kosztów dodatkowych - Anrechnung von Zusatzkosten
naliczenie odsetek - Zinsanrechnung f
naliczenie odsetek - Zinsberechnung f
naliczenie odsetek - Aufzinsung f
naliczenie rabatu - Rabattberechnung f
netto - netto
notowania walut - Währungspreis m
notowania walut - Valutanotierung f
notowanie kursów walut - Kursnotierung f
o stałej stopie oprocentowania - festverzinslich
obciążyć pożyczką - beleihen
obieg banknotów - Notenumlauf m
obieg banknotów - Banknotenumlauf m
obligacje w walutach obcych - Auslandsbonds f
obniżać oprocentowanie - Zins herabsetzen
obrót czekowy - Scheckverkehr m
obsługa pożyczki - Anleihezinsendienst m
odcinek czeku (w grzbiecie książeczki czekowej) - Scheckabschnitt m
oddać weksel do oprotestowania - einen Wechsel zu Protest gehen lassen
oddział banku - Banknebenplatz m
oddział banku - Bankfiliale f
odmówić komuś kredytu - jemandem einen Kredit verweigern
odpisać kwotę z konta żyro - den Betrag vom Girokonto abbuchen
odpisać z konta - abbuchen
odpowiedzialność (poręka) banku - Haftung der Bank f
odroczenie płatności - Zahlungsaufschub m
odsetki od oszczędności - Sparzinsen f
odsetki od pożyczek - Darlehenszinsen f
odsetki za zwłokę - Verzugszinsen f
oferta pożyczki - Anleiheangebot n
okres oprocentowania - Verzinsungsperiode f
okres spłaty kredytu - Kreditfrist f
okres udzielenia kredytu - Kreditdauer f
opłata manipulacyjna - Bearbeitungsgebühr f
opłata manipulacyjna - Manipulationsgebühr f
opłata minimalna - Mindestgebühr f
oprocentować kapitał na 5% - eine Anlage mit 5% verzinsen
oprocentowanie - Verzinsung f
oprocentowanie - Abzinsung f
oprocentowanie - Bezinsung f
oprocentowanie - Prozentsatz m
oprocentowanie - Zinssatz m
oprocentowanie kredytów lub depozytów - Habenzinsen f
oprocentowanie kredytu bankowego - Bankkreditzins m
oprocentowanie rzeczywiste (wg stawek aktualnych) - Realverzinsung f
oprocentowanie stałe - eine konstante Verzinsung
oprocentowanie zmienne - eine variable Verzinsung
oprotestować - protestieren
oprotestować weksel - einen Wechsel protestieren
oprotestować weksel - einen Wechsel zu Protest geben
oprotestowanie - Protest m
oprotestowanie czeku - Scheckprotest m
oszustwo czekowe - Scheckbetrug m
oszustwo mające na celu uzyskanie kredytu - Kreditbetrug m
oświadczenie poręczyciela - Bürgschaftserklärung f
otrzymać kredyt - einen Kredit bekommen
otrzymanie zapłaty - Zahlungseingang m
otrzymywać rachunek - eine Rechnung bekommen
otwarcie - Eröffnung f
otwarcie akredytywy - Akkreditiveröffnung f
otwarcie akredytywy - Eröffnung eines Akkreditivs
otwarcie konta - Konntoeröffnung f
otwarcie konta - Eröffnung eines Kontos
otwarcie konta bankowego - Eröffnung eines Bankkontos
otwarcie konta bankowego - Bankkontoeröffnung f
otworzyć akredytywę - ein Akkreditiv eröffnen
otworzyć konto - ein Konto eröffnen
otworzyć konto w banku - bei einer Bank ein Konto eröffnen
otworzyć rezerwy - Reserven erschließen
papier wartościowy imienny - Namenspapier n
papier wartościowy imienny - Namenswertpapier n
papier wartościowy na okaziciela - Inhaberpapier n
papier wartościowy na okaziciela - Inhaberwertpapier n
papier wartościowy płatny na zlecenie - Orderpapier n
papiery wartościowe na zabezpieczenie pożyczek - lombardfähige Wertpapiere
papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu - festverzinsliche Wertpapiere
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - Wertpapiere des Umlaufvermögens
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - Valeur f
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - Anleihepapier n
papiery wartościowe przynoszące procent - zinsbringende Wertpapiere
parytet walutowy - Pari m
parytet walutowy - Währungsparität f
pełnomocnictwo bankowe - Bankprokura f
pełnomocnictwo dla reprezentanta - Bevollmächtigung für einen Repräsentanten
pełnomocnictwo do korzystania z konta - Kontovollmacht f
pełnomocnictwo handlowe - Geschäftsvollmacht f
pełnomocnictwo handlowe - Handelsvollmacht f
pełnomocnictwo łączne - Gesamtvollmacht f
pełnomocnictwo ogólne - Generalvollmacht f
pełnomocnictwo szczególne - Sondervollmacht f
pełnomocnictwo szczególne - Spezialvollmacht f
pełzająca inflacja - schleichende Inflation
pensja brutto - Bruttogehalt n
pieniądz - Geld n
PIN (osobisty numer identyfikacyjny) - Geheimzahl f
płacić czekiem - mit einem Scheck bezahlen
płacić kartą kredytową - mit der Kreditkarte bezahlen
płacić kartą kredytową - mit Plastikgeld zahlen
płacić w każdej walucie - in jeder Währung zahlen
płacić z góry - vorauszahlen
płacić z góry - vorausbezahlen
płatny czekiem - zahlbar mit einem Scheck
płynność kursów - Floating n
podjąć pieniądze z banku - Geld von der Bank abheben
podjąć pieniądze [z konta] - Geld [vom Konto] abheben
podnosić oprocentowanie - Zins erhöhen
podpisać czek - einen Scheck unterschreiben
pokrycie - Revalierung f
pokrycie - Abdeckung f
pokrycie - Deckung f
pokrycie - Begleichung f
pokrycie długów - Schuldenbegleichung f
pokrycie długów - Schuldenabdeckung f
pokrycie długów - Abdeckung der Schulden
pokrycie kosztów - Kostenabgeltung f
pokrycie kosztów - Kostendeckung f
pokrycie kosztów - Abgeltung der Kosten
pokrycie kosztów reklamy - Begleichung der Werbungskosten
pokrycie kosztów reklamy - Werbekostenabdeckung f
pokrycie kosztów reklamy - Werbekostenbegleichung f
pokrycie walutowe - Währungsgarantie f
pokrycie waluty - Währungsdeckung f
pokrycie waluty - Deckungsbestände f
pokrycie zobowiązań - Revalierung der Verbindlichkeiten
polityka koniunkturalna - Konjunkturpolitik f
polityka monetarna - Geldpolitik f
polityka otwartego rynku - Offenmarktpolitik f
polityka pieniężna - Geldpolitik f
polityka walutowa - Währungspolitik f
polubowny, polubownie - schiedsgerichtlich
poręczać - bürgen
poręczać - eine Bürgschaft stellen
poręczenie - Bürgschaft f
poręczenie - Haftung f
poręczenie - Garantie f
poręczenie - Gewähr f
poręczenie - Verbürgung f
poręczenie - Patronatserklärung f
poręczenie - Aval m
poręczenie bankowe - Bankbürgschaft f
poręczenie bankowe - Bankaval n
poręczenie czekowe - Scheckbürgschaft f
poręczenie handlowe - Handelsbürgschaft f
poręczenie kredytowe - Kreditbürgschaft f
poręczenie kredytu - Kreditbürgschaft f
poręczenie majątkowe - Vermögensbürgschaft f
poręczenie wekslowe - Wechselbürgschaft f
poręczyciel - Bürge m
poręczyciel - Garant m
poręczyciel (dłużnik solidarny) - Selbstschuldner m
poręczyciel poręczyciela - Afterbürge m
poręczyciel wekslowy - Wechselbürge m
poręczyciel wekslowy (awalista) - Wechselbürge m
poręczyciel wekslowy (awalista) - Avalist m
poręczyciel wekslowy (awalista) - Wechselgarant m
porozumienie - Vereinbarung f
porozumienie - Übereinkommen n
porozumienie - Übereinkunft f
porozumienie - Abmachung f
porozumienie - Abkommen n
porozumienie arbitrażowe - Arbitragevereinbarung f
porozumienie walutowe - Währungsabkommen n
posiadacz (właściciel) karty kredytowej - Besitzer einer Kreditkarte m
posiadacz konta - Kontoinhaber m
posiadacz listu zastawczego - Schuldverschreibungsinhaber m
posiadać kapitał - Kapital besitzen n
postdatować list - einen Brief nachdatieren
pożyczać - leihen
pożyczać - kreditieren
pożyczać pieniądze na hipotekę - Geld gegen eine Hypothek leihen
pożyczający - Darlehensgeber m
pożyczka - Darlehen n
pożyczka - Anleihe f
pożyczka - Ausleihung f
pożyczka amortyzacyjna - Tilgungsanleihe f
pożyczka amortyzacyjna - Ablösungsanleihe f
pożyczka amortyzacyjna - Amortisationsanleihe f
pożyczka bankowa - Bankdarlehen n
pożyczka bezterminowa - unkündbare Anleihe
pożyczka długoterminowa - langfristiges Darlehen
pożyczka długoterminowa - langfristige Anleihe
pożyczka długoterminowa - Ausleihung f
pożyczka długoterminowa z konwersją - konvertible Anleihe
pożyczka hipoteczna - hypothekarische Anleihe
pożyczka hipoteczna - Hypothekdarlehen n
pożyczka kapitałowa - Kapitalanleihe f
pożyczka kapitału - Kapitaldarlehen n
pożyczka konwersyjna - Wandelanleihe f
pożyczka krajowa - Inlandsanleihe f
pożyczka krótkoterminowa - kurzfristiges Darlehen
pożyczka krótkoterminowa - kurzfristige Anleihe
pożyczka lombardowa - Lombardanleihe f
pożyczka na procent - verzinsliches Darlehen
pożyczka na rynku finansowym - Anleihe f
pożyczka na rynku finansowym - Kapitalmarktanleihe f
pożyczka nieoprocentowana - zinsfreies Darlehen
pożyczka nieoprocentowana - zinsloses Darlehen
pożyczka niezabezpieczona - ungesichertes Darlehen
pożyczka niezabezpieczona - ungedeckte Anleihe
pożyczka nominowana w dwu walutach - Doppelwährungsanleihe f
pożyczka nominowana w obcej walucie - Fremdwährungsanleihe f
pożyczka o niskim oprocentowaniu - niedrig verzinsliche Anleihe
pożyczka obligacyjna - Obligationsanleihe f
pożyczka od wspólnika - Gesellschafterdarlehen n
pożyczka oprocentowana - verzinsliche Anleihe
pożyczka państwowa - Staatsanleihe f
pożyczka pod zastaw - Pfandanleihe f
pożyczka pod zastaw - Pfanddarlehen n
pożyczka pod zastaw papierów wartościowych - Wertpapieranleihe f
pożyczka pod zastaw polisy - Policendarlehen n
pożyczka pomostowa - Überbrückungsdarlehen n
pożyczka pomostowa - Überbrückungsgeld n
pożyczka rządowa - Regierungsanleihe f
pożyczka stabilizacyjna - Stabilisierungsanleihe f
pożyczka terminowa - Termindarlehen n
pożyczka tymczasowa - Überbrückungsdarlehen n
pożyczka tymczasowa - Überbrückungsgeld n
pożyczka uprzywilejowana - Prioritätsanleihe
pożyczka zabezpieczona - gesichertes Darlehen
pożyczka zabezpieczona - durch Sicherstellungen gedecktes Darlehen
pożyczka zabezpieczona - gesicherte Anleihe
pożyczka zagraniczna - Auslandsanleihe f
pożyczki hipoteczne - Hypothekenforderungen f
pożyczkobiorca - Anleiheschuldner m
pożyczkobiorca - Anleihenehmer m
pożyczkobiorca - Darlehensnehmer m
pożyczkobiorca - Darlehensempfänger m
pożyczkodawca - Anleihegeber m
pożyczkodawca - Darlehensgeber m
pożyczyć pieniądze z banku - sich Geld von der Bank leihen
prawno-ekonomiczny - wirtschaftsrechtlich
procenty od kredytu - Habenzinsen f
prowadzić nieodpłatnie konto - Konten gebührenfrei führen f
prowizja za udzielenie poręczenia - Bürgschaftsprovision f
przechowywać papiery wartościowe - Wertpapiere aufbewahren f
przedłożyć czek - einen Scheck vorlegen
przedłożyć przy / w kasie - an der Kasse vorlegen
przekazać (przelać) pieniądze na konto - Geld auf das Konto überweisen
przekroczyć stan konta - Konto überziehen n
przelew bankowy - Banküberweisung f
przeliczyć po kursie dnia - zum Tageskurs umrechnen
przyznać / udzielić pożyczki - eine Anleihe gewähren
pytać o stan konta - nach dem Kontostand fragen
rachunek - Rechnung f
rachunek (w banku) - Bankkonto n
rachunek bieżący - Kontokorrent n
rachunek dewizowy - Devisenrechnung f
rachunek dewizowy - Devisenkonto n
rachunek odsetek bieżących - Staffelrechnung f
rachunek w walucie obcej - Fremdwährungskonto n
rachunek w walucie obcej - Währungskonto n
realizować czek - einen Scheck einlösen
reforma walutowa - Währungsreform f
reforma walutowa - Währungsumstellung f
rewaluacja waluty - Währungsaufwertung f
rezerwa walutowa - Währungsreserve f
rezerwa walutowa - Valutareserve f
rozpisać pożyczkę - eine Anleihe auflegen
rozszerzyć kredyt - einen Kredit ausweiten
rynek walutowy - Devisenmarkt m
ryzyko kursowe - Valutarisiko n
saldo kredytowe - Habensaldo m
skupować dewizy - Devisen ankaufen f
spekulant walutowy - Kursmanipulant m
spłacić kredyt - einen Kredit zurückzahlen
spłata kredytu - Kreditrückzahlung f
spłata odsetek - Zinszahlung f
spółka kapitałowa - Kapitalgesellschaft f
sprawdzić konto - ein Konto prüfen
sprawdzić podpis na czeku - Unterschrift auf dem Scheck prüfen f
stabilizacja waluty - Währungsstabilisierung f
stabilność waluty - Währungsstabilität f
stan konta - Kontostand m
stawka narzutu - Aufschlagssatz m
stawka podatku (podatkowa) - Steuersatz m
stawka podatku dochodowego od osób fizycznych - Einkommen(s)steuersatz m
stawka podatku dochodowego od osób prawnych - Körperschaft(s)steuersatz m
stawka podatku majątkowego - Vermögen(s)steuersatz m
stawka podatku obrotowego - Mehrwertsteuersatz m
stawka podatku obrotowego - Umsatzsteuersatz m
stawka procentowa - Prozentsatz m
stawka ryczałtu - Pauschsatz m
stawka ryczałtu - Pauschalsatz m
stawka taryfowa - Tarifsatz m
stopa dyskontowa - Abzinsungssatz m
stopa dyskontowa - Diskontsatz m
stopa inflacji - Inflationsrate f
stopa odpisu umorzeniowego - Abschreibungssatz m
stopa oprocentowania - Verzinsungsfaktor m
stopa oprocentowania kredytu - Habenzinssatz m
stopa podatkowa - Steuerfuß m
stopa procentowa - Prozentsatz m
stopa procentowa - Zinssatz m
stopa procentowa - Zinsfuß m
stopa procentowa - Hundertsatz m
stopa procentowa idzie w górę - Zinssatz erhöht sich m
topa procentowa idzie w górę - Zinsfuß erhöht sich m
stopa procentowa kredytu - Prozentsatz des Kredites
stopa procentowa leasingu - Leasingzinssatz m
stopa procentowa rośnie - Zinssatz steigt m
stopa przeciętna - Durschnittsatz m
stopa redyskontowa - Rediskontsatz m
stopa rezerwy obowiązkowej w banku centralnym - Mindestreservesatz m
stopa składki - Prämiensatz m
stopa składki - Beitrag(s)satz m
stosunki walutowe - Währungsbeziehungen f
strefa walutowa - Währungszone f
strefa walutowa - Valutazone f
strefa walutowa - Währungsgebiet n
system kredytowy - Kreditwesen n
system walutowy - Währungssystem n
system walutowy - Geldwesen n
szkoda z powodu zwłoki - Verzugsschaden m
środki pieniężne, płatnicze - Geldmittel f
tempo inflacji - Inflationsrate f
transza pożyczki - Tranche f
twarda waluta - feste Währung
twarda waluta - harte Währung
ukraść kartę kredytową - Kreditkarte stehlen f
ukraść kartę kredytową - Kreditkarte klauen f
ulokować pieniądze na okres roczny - Geld auf ein Jahr festlegen n
ulokować pieniądze w banku - Geld bei der Bank anlegen
umorzenie pożyczki - Anleihetilgung f
umowa pożyczkowa - Darlehensvertrag m
unia walutowa - Währungsunion f
uregulowac należność - ein Konto ausgleichen
urzędnik bankowy - die Bankangestellte(in) m
utrzymywanie płynnego kursu walut - Floaten der Währung
uzgodnić odroczenie płatności - einen Zahlungsaufschub vereinbaren
w miesięcznych ratach - in monatlichen Raten
wahania notowań walutowych - Valutaschwankung f
waluta - Währung f
waluta - Valuta f
waluta clearingowa - Clearingwährung f
waluta częściowo wymienialna - beschränkt konvertierbare Währung
waluta dolarowa - Dollarwährung f
waluta kluczowa - Leitwährung f
waluta kontraktowa - Vertragswährung f
waluta krajowa - einheimische Währung
waluta krajowa - Landeswährung f
waluta krajowa - inländische Währung
waluta krajowa - Inlandswährung f
waluta nie związana z parytetem złota - Indexwährung f
waluta obca - Fremdwährung f
waluta obca - fremde Währung
waluta obowiązująca - Zwangswährung f
waluta papierowa - Papierwährung f
waluta płatności - Zahlungswährung f
waluta pożyczkowa - Darlehensvaluta f
waluta rezerwowa (wspirająca słabą walutę danego kraju) - Reservewährung f
waluta rozliczeń - Verrechnungswährung f
waluta słaba - weiche Währung
waluta twarda - Leitwährung f
waluta twarda - harte Währung
waluta w pełni wymienialna - frei konvertierbare Währung
waluta wspólna - gemeinsame Währung
waluta wymienialna - konvertible Währung
waluta zdewaluowana - abgewertete Währung
warunki płatności - Zahlungsbedingungen f
weksel z oprocentowaniem - Zinswechsel m
wierzytelność z tytułu pożyczki - Darlehensforderung f
wkład - Einlage n
wkład gotówkowy - Bareinlage f
wkład oszczędnościowy - Spareinlage f
właściciel konta - Kontoinhaber m
wpłacić pieniądze do banku - Geld bei einer Bank einzahlen n
wpłacić pieniądze na konto - Geld auf das Konto einzahlen
wpłata na konto - Kontoeinzahlung f
współczynnik oprocentowania - Aufzinsungsfaktor m
wstrzymać wypłatę czeku - einen Scheck sperren
wstrzymanie płatności czeku - Schecksperre f
wyciąg kontrolny - Überwachungsauszug m
wyciąg kontrolny - Kontrollauszug m
wyciąg z dokumentu - Urkundenauszug m
wyciąg z konta - Kontoauszug m
wyciąg z konta bankowego - Bankkontoauszug m
wyciąg z konta bankowego - Bankauszug m
wyciąg z ksiąg handlowych - Buchauszug m
wyciąg z księgi wieczystej - Grundbuchauszug m
wyciąg z rachunku - Rechnungsauszug m
wyciąg z rejestru handlowego - Handelsregisterauszug m
wycofanie zysku - Gewinnmitnahme f
wycofany z obiegu papier wartościowy - Nonvaleur f
wydatek - Ausgabe f
wydatek - Aufwendung f
wydatek - Auslage f
wydatek nadzwyczajny - Sonderausgabe f
wydatek nadzwyczajny - außenordentliche Ausgabe
wydatek nieplanowany - Sonderausgabe f
wydatek nieplanowany - außerplanmäßige Ausgabe
wydatek pieniężny - Geldausgabe f
wydatek specjalny - Sonderausgabe f
wydatki - Spesen f
wydatki - Ausgaben f
wydatki - Aufwendungen f
wydatki - Aufwand m
wydatki na poczet zabezpieczenia emerytalnego - Vorsorgeaufwendungen f
wydatki publiczne - öffentliche Ausgaben
wydatkować - ausgeben
wykazywać w rachunku - in Rechnung stellen
wykorzystanie kredytu - Kreditverwendung f
wykup pożyczki - Anleiheablösung f
wyłudzać - erschwindeln
wyłudzenie - Erschwindeln n
wyłudzenie - Erschleichen n
wymiana walut - Umtausch m
wymiana walut - Währungsumtausch m
wymiana walut - Geldwechsel m
wymieniać (pieniądze) - umtauschen
wymieniać pieniądze - Geld wechseln
wymieniać walutę - Währung wechseln f
wymienialność waluty - Währungskonwertabilität f
wymienić pieniądze w kantorze - in der Wechselstube Geld wechseln
wynik - Ergebnis n
wynik - Resultat n
wynik - Erfolg m
wynik - Ausgang m
wynik bilansowy - Bilanzergebnis n
wynik bilansowy - Handelsergebnis n
wynik brutto - Ergebnis brutto
wynik brutto - Bruttoergebnis n
wynik brutto - Rohergebnis n
wynik brutto na sprzedaży - Bruttoergebnis vom Umsatz
wynik częściowy - Teilergebnis n
wynik dodatni z rewaloryzacji lokat - Überschuss von Aufwertung der Kapitalanlagen
wynik dodatni ze sprzedaży lokat - Überschuss von Veräußerung (Verkauf) der Kapitalanlagen
wynik działalności - Perfomance f
wynik działalności - Geschäftsergebnis n
wynik finansowy - Finanzergebnis n
wynik finansowy brutto - Brutto-Finanzergebnis n
wynik na akcji - Ergebnis je Aktie
wynik na działalności gospodarczej - Ergebnis der Wirtschaftstätigkeit
wynik na działalności gospodarczej - ordentliches Ergebnis
wynik ujemny z rewaloryzacji lokat - Fehlbetrag von Aufwertung der Kapitalanlagen
wynik ujemny ze sprzedaży lokat - Fehlbetrag von Veräußerung (Verkauf) der Kapitalanlagen
wypłacalność - Zahlungsfähigkeit f
wypłacalny, zasługujący na kredyt - kreditwürdig
wysłać list - einen Brief absenden
wysokość kredytu - Kredithöhe f
wystawca czeku - Scheckaussteller m
wystawca czeku bez pokrycia - Angeber m
wystawiać czek - einen Scheck ausstellen
wystawiać rachunek - eine Rechnung ausstellen
wystąpić o pożyczkę - ein Darlehen beantragen
za poręczeniem - gegen Bürgschaft
zabezpieczyć pożyczkę - ein Darlehen sichern
zablokować konto - Konto sperren n
zablokowane konto - ein gesperrtes Konto
zaciąganie pożyczek kapitałowych - Fremdkapitalaufnahme f
zaciągnąć pożyczkę - eine Anleihe aufnehmen
zaciągnąć pożyczkę - eine Anleihe machen
zaciągnięcie pożyczki - Anleiheaufnahme f
zakup - Kauf m
zakup - Einkauf m
zakup - Ankauf m
zakup - Anschaffung f
zakup - Neuanschaffung f
zakup bezgotówkowy - bargeldloser Kauf
zakup za gotówkę - Barkauf m
zamienić monety na banknoty - Münzen in Scheine umtauschen f
zamknąć konto - Konto schließen n
zamknąć konto - Konto löschen n
zanieść pieniądze do banku - Geld auf die Bank bringen
zbankrutować - den Konkurs anmelden
zdolność kredytowa - Kreditfähigkeit f
zdolność płatnicza, wypłacalność - Kreditwürdigkeit f
zgodny / zgodnie z okresem - periodengerecht
zgodny / zgodnie z umową - kontraktmäßig
zgodny / zgodnie z umową - kontraktgemäß
zgodny / zgodnie z umową - vetragsgemäß
zlecać - beauftragen
zlecać - Antrag stellen
zlecać - Auftrag geben
zlecająca - Mandantin f
zlecająca - Auftraggeberin f
zlecający - Mandant m
zlecający - Auftraggeber m
zlecenie - Auftrag m
zlecenie - Geschäftsauftrag m
zlecenie - Order f
zlecenie "wszystko albo nic" - Immediate-or-cancel Auftrag
zlecenie płatnicze - Zahlungsauftrag m
zlecenie próbne - Probeauftrag m
zlecenie sprzedaży - Verkaufsauftrag m
zlecenie sprzedaży - Veräußerungsauftrag m
zlecenie stałe - Dauerauftrag m
zlecenie ważne do odwołania - good-till-cancelled Auftrag
zlecenie z określonym terminem ważności - good-till-date Auftrag
zlecenie zakupu - Einkaufsauftrag m
zleceniobiorca - Auftragsnehmer m
zleceniodawca - Auftraggeber m
złamanie przepisów podatkowych - Steuerkontravention f
złożyć wniosek o książeczkę czekową - ein Scheckheft beantragen
zobowiązanie podobne do pożyczki - darlehenähnliche Verpflichtung
zredukowana stawka podatku - reduzierter Steuersatz
zredukowana stawka podatku - Steuermeßbetrag m
zwalczać inflację - Inflation bekämpfen f
zwłoka - Verzug m
zwłoka w płaceniu - Zahlungsaufschub m
żyrant - Girant m

 


O autorach

Opublikowano: 25.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Lexikalischer Kalender – 21.03.2018

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej

Butter bei die Fische

Auf dieser Seite werden Euch verschiedene deutsche Idiome vorgestellt. Natürlich wird auch ein Beispielsatz in deutscher und in polnischer Sprache nicht fehlen.

Czytaj więcej

Lexikalischer Kalender – 20.03.2018

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej