Finanse i bankowość

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

(weksel) oprotestowany z braku akceptu - mangels Annahme protestiert
agio bankowe - Bankagio n
akcept - Akzept n
akcept - Wechselakzept n
akcept bankowy - Akzept n
akcept bankowy (przyjęcie) - Annahme f
akcept bankowy (zgoda) - Einwilligung f
akceptant weksla - Trassat m
akcja - Aktie f
akcja - Anteilschein m
akcja bez wartości nominalnej - nennwertlose Aktie
akcje idą do góry - Aktien steigen f
akcje idą do góry - Aktien steigen
akcje spadają - Aktien fallen
akredytacja - Beglaubigung f
akredytować - beglaubigen
akredytowany - beglaubigt
akredytywa - Akkreditiv n
akredytywa - Kreditbrief m
akredytywa dokumentowa - Dokumentenakkreditiv n
akredytywa nieodwołalna - unwiderrufliches Akkreditiv
akredytywa otwarta - Gegenakkreditiv n
aktywa banku - Bankvermögen n
aktywa banku - Bankaktiva f
aktywa bilansowe - Bilanzaktiva f
aktywa i pasywa - Aktiva und Passiva
aktywa netto - Reinvermögen n
aktywa w walutach obcych - Devisenguthaben n
aktywa walutowe - Währungsguthaben n
akumulacja kapitału - Kapitalansammlung f
akumulować - akkumulieren
akumulować odsetki - aufzinsen
akumulować środki pieniężne - thesaurieren
akumulowany - thesauriert
akumulowany - akkumuliert
antydatować - rückdatieren
antydatować - zurückdatieren
antydatować - vordatieren
antydatowanie - Rückdatierung f
antydatowanie - Vordatierung f
antyinflacyjny (-nie) - antiinflationär
antyinflacyjny (-nie) - gegeninflationär
anulować czek - einen Scheck stornieren
aprecjacja - Wertzuwachs m
aprecjacja - Wertsteigerung f
archiwizacja danych - Datensicherung f
awal - Aval m
awal - Avalbürgschaft f
awal - Avalverpflichtung f
awizo - Aviso m
awizo - Anzeige f
awizo bankowe - Bankaviso m
awizować - anzeigen
awizować - avisieren
ażio - Aufgeld n
ażio - Agio n
ażio bankowe - Bankagio n
badanie wstępne - Vorprüfung f
bank - Bank f
bank akcyjny - Aktienbank f
bank centralny - Zentralbank f
bank clearingowy - Clearingbank f
bank clearingowy - Abrechnungsbank f
bank depozytowy - Depositenbank f
bank dyskontowy - Diskontbank f
bank dyskontowy - Wechselbank f
bank emisyjny - Emissionsbank f
bank emisyjny - Notenbank f
bank federalny - Bundesbank f
bank handlowy - Handelsbank f
bank handlu zagranicznego - Außenhandelsbank f
bank hipoteczny - Hypothekenbank f
bank inkasent - Inkassobank f
bank inwestycyjny - Investitionsbank f
bank inwestycyjny - Investmentbank f
bank komercyjny - Universalbank f
bank komercyjny - Kommerzbank f
bank krajowy - Landesbank f
bank kredytowy - Kreditbank f
bank kredytowy - Kreditinstitut n
bank kredytowy - Kreditanstalt f
bank narodowy - Nationalbank f
bank narodowy - Zentralbank f
bank państwowy - Staatsbank f
bank państwowy - staatliche Bank
bank płatniczy - Zahlungsbank f
bank pocztowy - Postbank f
bank podwyższa stopę procentową - Zinssatz wird von der Bank erhöht m
bank posiadający własne oddziały - Filialbank f
bank prywatny - Privatbank f
bank przemysłowy - Gewerbebank f
bank przemysłowy - Industriebank f
bank regionalny - Regionalbank f
bank spółdzielczy - Genossenschaftsbank f
bank wierzyciela - Gläubigerbank f
bank zagraniczny - Auslandsbank f
bankier - Bankier m
bankier - Bankhalter m
bankomat - Geldautomat m
bankomat - Bankautomat m
bankowość - Bankfach n
bankowość - Bankwesen n
bankowość telefoniczna - Telebanking n
bankowość telefoniczna - Tele-Banking n
beneficjent - Begünstigte m
beneficjent - Nutznießer m
blankiet czekowy - Scheckformular n
bon - Gutschein m
bon - Wertmarke f
bon - Talon m
bon skarbowy - Schatzanweisung f
bon skarbowy - Schatzschein m
brutto - brutto
być dłużny komu - jemandem schulden
być dłużny komu - bei jemandem Schulden haben
być winnym - schuldig sein
być winnym bankowi wysoką kwotę - Bank einen hohen Betrag schulden m
cesja - Zession f
cesja - Abtretung f
cofnąć (wstrzymać) pożyczkę - eine Anleihe kündigen
czek - Scheck m
czek bankierski - Bankscheck m
czek bankowy - Bankscheck m
czek bez pokrycia - ungedeckter Scheck
czek bez pokrycia - ein ungedeckter Scheck
czek gotówkowy - Barscheck m
czek in blanco - Blankoscheck m
czek na okaziciela - Inhaberscheck m
czek na zlecenie - Orderscheck m
czek nie honorowany - nicht eingelöster Scheck
czek opiewa na 100 Euro - Scheck lautet auf 100 Euro m
czek płatny gotówką - offener Scheck
czek płatny w obrachunku - gekreuzter Scheck
czek podróżny - Reisescheck m
czek potwierdzony - bestätigter Scheck
czek przypadający do zapłaty - verfallener Scheck
czek rozliczeniowy - Verrechnungsscheck m
czek rozrachunkowy - Verrechnungsscheck m
czek tylko do rozliczeń (rozliczeniowy) - Verrechnungsscheck m
czek własny - eigener Scheck
czek zakreślony - gekreuzter Scheck
czek żyrowy (przelewowy) - Giroscheck m
czterocyfrowy kod (kodowany numer karty) - vierstellige PIN-Kode m
depozyt - Depot n
depozyt - Einlage f
depozyt - Deponat n
depozyt bankowy - Bankdepot n
depozytariusz - Depositar m
depozytariusz - Depositär m
depozytariusz - Depsiteur m
depozytor - Einleger m
deprecjacja waluty - Währungsverfall m
dewaluacja - Devaluation f
dewaluacja - Entwertung f
dewaluacja - Abwertung f
dewaluacja waluty - Währungsabwertung f
dewaluować - entwerten
disagio - Abgeld n
disagio - Disagio n
dług z tytuła pożyczki - Darlehensschuld f
długoterminowe papiery wartościowe z prawem do udziału w zysku - Wertpapiere mit Gewinnbeteiligungsansprüchen
dobrze ulokować kapitał - Kapital gut anlegen n
dochód brutto - Bruttoeinkommen n
doradca finansowy - Finanzberater m
dowód poręczenia (gwarancji) - Bürgschaftsschein m
dział kredytów - Kreditabteilung f
emisja banknotów - Notenausgabe f
emisja banknotów - Banknotenausgabe f
europejska jednostka walutowa - Europäische Währungseinheit
fałszerstwo czeku - Scheckfälschung f
fundusz - Fonds m
fundusz - Kapital n
fundusz inwestycyjny - Investitionsfonds
fundusz walutowy - Währungsfonds m
giełda walutowa - Devisenbörse f
gwarant pożyczki - Anleihegarant m
handlować dewizami - mit Devisen handeln
ile jestem ci dłużny? - wieviel bin ich dir schuldig?
indos bankowy - Bankgiro n
indos bankowy - Bankindossament n
inflacja - Inflation f
inkasować czek - einen Scheck einlösen
inwestować pieniądze - Geld anlagen
iść do kantoru wymiany walut - in die Wechselstube gehen
jednostka walutowa - Geldstück n
kantor - Kantor n
kantor wymiany walut - Wechselstube f
kantor wymiany walut - Geldwechselstube f
kantor wymiany walut - Wechslerladen m
kapitał - Kapital n
kapitał - Kapitalvermögen n
kapitał - Guthaben n
kapitał początkowy - Anfangskapital n
kapitał pożyczkowy - Leihkapital n
kapitał pożyczkowy - Darlehenskapital n
kapitał pożyczkowy - Anleihekapital n
karta kredytowa - Kreditkarte f
kasa - Kasse f
kasa pożyczkowa - Darlehenskasse f
kasjer/ka - Kassierer/in m
kazać zablokować kartę - Karte sperren lassen f
kierownik oddziału - Filialleiter m
kierownik oddziału - Abteilungsleiter m
klauzula negatywna na papierze wartościowym ("nie na zlecenie") - negative Orderklausel ("nicht an Order")
klauzula pozytywna na papierze wartościowym imiennym ("lub na zlecenie") - positive Orderklausel ("oder an Order")
klauzula walutowa - Währungsklausel f
klient banku - Bankkunde m
konto - Konto n
konto bankowe - Bankkonto n
konto bieżące / rachunek żyro - Girokonto n
konwersja pożyczki - Anleiheumwandlung f
konwersja walutowa - Währungsumrechnung f
korekta kursów walut - Währungsangleichung f
koszt - Aufwand m
koszt - Aufwendung f
koszt - Kosten f
koszt - Spesen f
koszt jednostkowy - Einzelkosten f
koszt jednostkowy - Stückkosten f
koszt kalkulacyjny - kalkulatorische Kosten
koszt kredytu - Kreditkosten f
koszt nabycia - Anschaffungskosten f
koszt nabycia towarów przeznaczonych na sprzedaż - Anschaffungskosten der Handelswaren
koszt produkcji - Produktionsaufwand m
koszt produkcji - Produktionskosten f
koszt przeciętny - Durschnittskosten f
koszt rzeczywisty - Ist-Kosten f
koszyk walut (w teorii ekonomicznej) - Währungskorb m
kredyt - Kredit m
kredyt bankowy - Bankkredit m
kredytobiorca - Kreditnehmer m
kredytodawca - Kreditgeber m
kryzys walutowy - Währungskrise f
książeczka czekowa - Scheckbuch n
książeczka czekowa - Scheckheft n
książeczka oszczędnościowa - Sparbuch n
książeczka oszczędnościowa - Sparkassenbuch n
księga wieczysta - Grundbuch n
księga wierzytelności - Schuldbuch n
kupić coś na kredyt - etwas auf Kredit kaufen
kurs oficjalny - offizieller Kurs
kurs walut - Devisenkurs m
kurs walut - Devisenumrechnungssatz m
kurs wymiany waluty - Wechselkurs m
kursy walut - Währungskurse f
kursy walut - Valuta-Kurse f
liczyć do rachunku - in Rechnung stellen
limit kredytu - Kreditlimit n
list kredytowy - Akkreditiv n
list kredytowy - Kreditbrief m
list polecający - Gutachten n
list polecający - Empfehlungsschreiben n
list polecający - Empfehlungsbrief m
list ponaglający - Mahnbrief m
list uwierzytelniający - Beglaubigungsschreiben n
list uwierzytelniający - Kreditiv n
list uwierzytelniający - volkerrechtliches Akkreditiv
list wartościowy - Wertbrief m
list wspierający ubiegającego się o kredyt - Bonitätsbestätigung f
list zastawczy - Schuldverschreibung f
list zastawczy - Verpfändungsurkunde f
lokata kapitału - Anlage f
lokata terminowa - befristete Einlage
lokata terminowa - Termineinlage f
makler walutowy - Geldvermittler m
mieć pieniądze w banku - Geld auf der Bank haben
mocna waluta - gesunde Währung
na odwrotnej stronie czeku - auf der Rückseite des Schecks
na zlecenie - an Order
na zlecenie, w imieniu - im Auftrag von
naliczać - anrechnen
naliczać - berechnen
naliczać - aufschlagen
naliczanie podatku od wartości dodanej (VAT naleznego) - Mehrwertsteuerabrechnung f
naliczenie kosztów dodatkowych - Anrechnung von Zusatzkosten
naliczenie odsetek - Zinsanrechnung f
naliczenie odsetek - Zinsberechnung f
naliczenie odsetek - Aufzinsung f
naliczenie rabatu - Rabattberechnung f
netto - netto
notowania walut - Währungspreis m
notowania walut - Valutanotierung f
notowanie kursów walut - Kursnotierung f
o stałej stopie oprocentowania - festverzinslich
obciążyć pożyczką - beleihen
obieg banknotów - Notenumlauf m
obieg banknotów - Banknotenumlauf m
obligacje w walutach obcych - Auslandsbonds f
obniżać oprocentowanie - Zins herabsetzen
obrót czekowy - Scheckverkehr m
obsługa pożyczki - Anleihezinsendienst m
odcinek czeku (w grzbiecie książeczki czekowej) - Scheckabschnitt m
oddać weksel do oprotestowania - einen Wechsel zu Protest gehen lassen
oddział banku - Banknebenplatz m
oddział banku - Bankfiliale f
odmówić komuś kredytu - jemandem einen Kredit verweigern
odpisać kwotę z konta żyro - den Betrag vom Girokonto abbuchen
odpisać z konta - abbuchen
odpowiedzialność (poręka) banku - Haftung der Bank f
odroczenie płatności - Zahlungsaufschub m
odsetki od oszczędności - Sparzinsen f
odsetki od pożyczek - Darlehenszinsen f
odsetki za zwłokę - Verzugszinsen f
oferta pożyczki - Anleiheangebot n
okres oprocentowania - Verzinsungsperiode f
okres spłaty kredytu - Kreditfrist f
okres udzielenia kredytu - Kreditdauer f
opłata manipulacyjna - Bearbeitungsgebühr f
opłata manipulacyjna - Manipulationsgebühr f
opłata minimalna - Mindestgebühr f
oprocentować kapitał na 5% - eine Anlage mit 5% verzinsen
oprocentowanie - Verzinsung f
oprocentowanie - Abzinsung f
oprocentowanie - Bezinsung f
oprocentowanie - Prozentsatz m
oprocentowanie - Zinssatz m
oprocentowanie kredytów lub depozytów - Habenzinsen f
oprocentowanie kredytu bankowego - Bankkreditzins m
oprocentowanie rzeczywiste (wg stawek aktualnych) - Realverzinsung f
oprocentowanie stałe - eine konstante Verzinsung
oprocentowanie zmienne - eine variable Verzinsung
oprotestować - protestieren
oprotestować weksel - einen Wechsel protestieren
oprotestować weksel - einen Wechsel zu Protest geben
oprotestowanie - Protest m
oprotestowanie czeku - Scheckprotest m
oszustwo czekowe - Scheckbetrug m
oszustwo mające na celu uzyskanie kredytu - Kreditbetrug m
oświadczenie poręczyciela - Bürgschaftserklärung f
otrzymać kredyt - einen Kredit bekommen
otrzymanie zapłaty - Zahlungseingang m
otrzymywać rachunek - eine Rechnung bekommen
otwarcie - Eröffnung f
otwarcie akredytywy - Akkreditiveröffnung f
otwarcie akredytywy - Eröffnung eines Akkreditivs
otwarcie konta - Konntoeröffnung f
otwarcie konta - Eröffnung eines Kontos
otwarcie konta bankowego - Eröffnung eines Bankkontos
otwarcie konta bankowego - Bankkontoeröffnung f
otworzyć akredytywę - ein Akkreditiv eröffnen
otworzyć konto - ein Konto eröffnen
otworzyć konto w banku - bei einer Bank ein Konto eröffnen
otworzyć rezerwy - Reserven erschließen
papier wartościowy imienny - Namenspapier n
papier wartościowy imienny - Namenswertpapier n
papier wartościowy na okaziciela - Inhaberpapier n
papier wartościowy na okaziciela - Inhaberwertpapier n
papier wartościowy płatny na zlecenie - Orderpapier n
papiery wartościowe na zabezpieczenie pożyczek - lombardfähige Wertpapiere
papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu - festverzinsliche Wertpapiere
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - Wertpapiere des Umlaufvermögens
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - Valeur f
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - Anleihepapier n
papiery wartościowe przynoszące procent - zinsbringende Wertpapiere
parytet walutowy - Pari m
parytet walutowy - Währungsparität f
pełnomocnictwo bankowe - Bankprokura f
pełnomocnictwo dla reprezentanta - Bevollmächtigung für einen Repräsentanten
pełnomocnictwo do korzystania z konta - Kontovollmacht f
pełnomocnictwo handlowe - Geschäftsvollmacht f
pełnomocnictwo handlowe - Handelsvollmacht f
pełnomocnictwo łączne - Gesamtvollmacht f
pełnomocnictwo ogólne - Generalvollmacht f
pełnomocnictwo szczególne - Sondervollmacht f
pełnomocnictwo szczególne - Spezialvollmacht f
pełzająca inflacja - schleichende Inflation
pensja brutto - Bruttogehalt n
pieniądz - Geld n
PIN (osobisty numer identyfikacyjny) - Geheimzahl f
płacić czekiem - mit einem Scheck bezahlen
płacić kartą kredytową - mit der Kreditkarte bezahlen
płacić kartą kredytową - mit Plastikgeld zahlen
płacić w każdej walucie - in jeder Währung zahlen
płacić z góry - vorauszahlen
płacić z góry - vorausbezahlen
płatny czekiem - zahlbar mit einem Scheck
płynność kursów - Floating n
podjąć pieniądze z banku - Geld von der Bank abheben
podjąć pieniądze [z konta] - Geld [vom Konto] abheben
podnosić oprocentowanie - Zins erhöhen
podpisać czek - einen Scheck unterschreiben
pokrycie - Revalierung f
pokrycie - Abdeckung f
pokrycie - Deckung f
pokrycie - Begleichung f
pokrycie długów - Schuldenbegleichung f
pokrycie długów - Schuldenabdeckung f
pokrycie długów - Abdeckung der Schulden
pokrycie kosztów - Kostenabgeltung f
pokrycie kosztów - Kostendeckung f
pokrycie kosztów - Abgeltung der Kosten
pokrycie kosztów reklamy - Begleichung der Werbungskosten
pokrycie kosztów reklamy - Werbekostenabdeckung f
pokrycie kosztów reklamy - Werbekostenbegleichung f
pokrycie walutowe - Währungsgarantie f
pokrycie waluty - Währungsdeckung f
pokrycie waluty - Deckungsbestände f
pokrycie zobowiązań - Revalierung der Verbindlichkeiten
polityka koniunkturalna - Konjunkturpolitik f
polityka monetarna - Geldpolitik f
polityka otwartego rynku - Offenmarktpolitik f
polityka pieniężna - Geldpolitik f
polityka walutowa - Währungspolitik f
polubowny, polubownie - schiedsgerichtlich
poręczać - bürgen
poręczać - eine Bürgschaft stellen
poręczenie - Bürgschaft f
poręczenie - Haftung f
poręczenie - Garantie f
poręczenie - Gewähr f
poręczenie - Verbürgung f
poręczenie - Patronatserklärung f
poręczenie - Aval m
poręczenie bankowe - Bankbürgschaft f
poręczenie bankowe - Bankaval n
poręczenie czekowe - Scheckbürgschaft f
poręczenie handlowe - Handelsbürgschaft f
poręczenie kredytowe - Kreditbürgschaft f
poręczenie kredytu - Kreditbürgschaft f
poręczenie majątkowe - Vermögensbürgschaft f
poręczenie wekslowe - Wechselbürgschaft f
poręczyciel - Bürge m
poręczyciel - Garant m
poręczyciel (dłużnik solidarny) - Selbstschuldner m
poręczyciel poręczyciela - Afterbürge m
poręczyciel wekslowy - Wechselbürge m
poręczyciel wekslowy (awalista) - Wechselbürge m
poręczyciel wekslowy (awalista) - Avalist m
poręczyciel wekslowy (awalista) - Wechselgarant m
porozumienie - Vereinbarung f
porozumienie - Übereinkommen n
porozumienie - Übereinkunft f
porozumienie - Abmachung f
porozumienie - Abkommen n
porozumienie arbitrażowe - Arbitragevereinbarung f
porozumienie walutowe - Währungsabkommen n
posiadacz (właściciel) karty kredytowej - Besitzer einer Kreditkarte m
posiadacz konta - Kontoinhaber m
posiadacz listu zastawczego - Schuldverschreibungsinhaber m
posiadać kapitał - Kapital besitzen n
postdatować list - einen Brief nachdatieren
pożyczać - leihen
pożyczać - kreditieren
pożyczać pieniądze na hipotekę - Geld gegen eine Hypothek leihen
pożyczający - Darlehensgeber m
pożyczka - Darlehen n
pożyczka - Anleihe f
pożyczka - Ausleihung f
pożyczka amortyzacyjna - Tilgungsanleihe f
pożyczka amortyzacyjna - Ablösungsanleihe f
pożyczka amortyzacyjna - Amortisationsanleihe f
pożyczka bankowa - Bankdarlehen n
pożyczka bezterminowa - unkündbare Anleihe
pożyczka długoterminowa - langfristiges Darlehen
pożyczka długoterminowa - langfristige Anleihe
pożyczka długoterminowa - Ausleihung f
pożyczka długoterminowa z konwersją - konvertible Anleihe
pożyczka hipoteczna - hypothekarische Anleihe
pożyczka hipoteczna - Hypothekdarlehen n
pożyczka kapitałowa - Kapitalanleihe f
pożyczka kapitału - Kapitaldarlehen n
pożyczka konwersyjna - Wandelanleihe f
pożyczka krajowa - Inlandsanleihe f
pożyczka krótkoterminowa - kurzfristiges Darlehen
pożyczka krótkoterminowa - kurzfristige Anleihe
pożyczka lombardowa - Lombardanleihe f
pożyczka na procent - verzinsliches Darlehen
pożyczka na rynku finansowym - Anleihe f
pożyczka na rynku finansowym - Kapitalmarktanleihe f
pożyczka nieoprocentowana - zinsfreies Darlehen
pożyczka nieoprocentowana - zinsloses Darlehen
pożyczka niezabezpieczona - ungesichertes Darlehen
pożyczka niezabezpieczona - ungedeckte Anleihe
pożyczka nominowana w dwu walutach - Doppelwährungsanleihe f
pożyczka nominowana w obcej walucie - Fremdwährungsanleihe f
pożyczka o niskim oprocentowaniu - niedrig verzinsliche Anleihe
pożyczka obligacyjna - Obligationsanleihe f
pożyczka od wspólnika - Gesellschafterdarlehen n
pożyczka oprocentowana - verzinsliche Anleihe
pożyczka państwowa - Staatsanleihe f
pożyczka pod zastaw - Pfandanleihe f
pożyczka pod zastaw - Pfanddarlehen n
pożyczka pod zastaw papierów wartościowych - Wertpapieranleihe f
pożyczka pod zastaw polisy - Policendarlehen n
pożyczka pomostowa - Überbrückungsdarlehen n
pożyczka pomostowa - Überbrückungsgeld n
pożyczka rządowa - Regierungsanleihe f
pożyczka stabilizacyjna - Stabilisierungsanleihe f
pożyczka terminowa - Termindarlehen n
pożyczka tymczasowa - Überbrückungsdarlehen n
pożyczka tymczasowa - Überbrückungsgeld n
pożyczka uprzywilejowana - Prioritätsanleihe
pożyczka zabezpieczona - gesichertes Darlehen
pożyczka zabezpieczona - durch Sicherstellungen gedecktes Darlehen
pożyczka zabezpieczona - gesicherte Anleihe
pożyczka zagraniczna - Auslandsanleihe f
pożyczki hipoteczne - Hypothekenforderungen f
pożyczkobiorca - Anleiheschuldner m
pożyczkobiorca - Anleihenehmer m
pożyczkobiorca - Darlehensnehmer m
pożyczkobiorca - Darlehensempfänger m
pożyczkodawca - Anleihegeber m
pożyczkodawca - Darlehensgeber m
pożyczyć pieniądze z banku - sich Geld von der Bank leihen
prawno-ekonomiczny - wirtschaftsrechtlich
procenty od kredytu - Habenzinsen f
prowadzić nieodpłatnie konto - Konten gebührenfrei führen f
prowizja za udzielenie poręczenia - Bürgschaftsprovision f
przechowywać papiery wartościowe - Wertpapiere aufbewahren f
przedłożyć czek - einen Scheck vorlegen
przedłożyć przy / w kasie - an der Kasse vorlegen
przekazać (przelać) pieniądze na konto - Geld auf das Konto überweisen
przekroczyć stan konta - Konto überziehen n
przelew bankowy - Banküberweisung f
przeliczyć po kursie dnia - zum Tageskurs umrechnen
przyznać / udzielić pożyczki - eine Anleihe gewähren
pytać o stan konta - nach dem Kontostand fragen
rachunek - Rechnung f
rachunek (w banku) - Bankkonto n
rachunek bieżący - Kontokorrent n
rachunek dewizowy - Devisenrechnung f
rachunek dewizowy - Devisenkonto n
rachunek odsetek bieżących - Staffelrechnung f
rachunek w walucie obcej - Fremdwährungskonto n
rachunek w walucie obcej - Währungskonto n
realizować czek - einen Scheck einlösen
reforma walutowa - Währungsreform f
reforma walutowa - Währungsumstellung f
rewaluacja waluty - Währungsaufwertung f
rezerwa walutowa - Währungsreserve f
rezerwa walutowa - Valutareserve f
rozpisać pożyczkę - eine Anleihe auflegen
rozszerzyć kredyt - einen Kredit ausweiten
rynek walutowy - Devisenmarkt m
ryzyko kursowe - Valutarisiko n
saldo kredytowe - Habensaldo m
skupować dewizy - Devisen ankaufen f
spekulant walutowy - Kursmanipulant m
spłacić kredyt - einen Kredit zurückzahlen
spłata kredytu - Kreditrückzahlung f
spłata odsetek - Zinszahlung f
spółka kapitałowa - Kapitalgesellschaft f
sprawdzić konto - ein Konto prüfen
sprawdzić podpis na czeku - Unterschrift auf dem Scheck prüfen f
stabilizacja waluty - Währungsstabilisierung f
stabilność waluty - Währungsstabilität f
stan konta - Kontostand m
stawka narzutu - Aufschlagssatz m
stawka podatku (podatkowa) - Steuersatz m
stawka podatku dochodowego od osób fizycznych - Einkommen(s)steuersatz m
stawka podatku dochodowego od osób prawnych - Körperschaft(s)steuersatz m
stawka podatku majątkowego - Vermögen(s)steuersatz m
stawka podatku obrotowego - Mehrwertsteuersatz m
stawka podatku obrotowego - Umsatzsteuersatz m
stawka procentowa - Prozentsatz m
stawka ryczałtu - Pauschsatz m
stawka ryczałtu - Pauschalsatz m
stawka taryfowa - Tarifsatz m
stopa dyskontowa - Abzinsungssatz m
stopa dyskontowa - Diskontsatz m
stopa inflacji - Inflationsrate f
stopa odpisu umorzeniowego - Abschreibungssatz m
stopa oprocentowania - Verzinsungsfaktor m
stopa oprocentowania kredytu - Habenzinssatz m
stopa podatkowa - Steuerfuß m
stopa procentowa - Prozentsatz m
stopa procentowa - Zinssatz m
stopa procentowa - Zinsfuß m
stopa procentowa - Hundertsatz m
stopa procentowa idzie w górę - Zinssatz erhöht sich m
topa procentowa idzie w górę - Zinsfuß erhöht sich m
stopa procentowa kredytu - Prozentsatz des Kredites
stopa procentowa leasingu - Leasingzinssatz m
stopa procentowa rośnie - Zinssatz steigt m
stopa przeciętna - Durschnittsatz m
stopa redyskontowa - Rediskontsatz m
stopa rezerwy obowiązkowej w banku centralnym - Mindestreservesatz m
stopa składki - Prämiensatz m
stopa składki - Beitrag(s)satz m
stosunki walutowe - Währungsbeziehungen f
strefa walutowa - Währungszone f
strefa walutowa - Valutazone f
strefa walutowa - Währungsgebiet n
system kredytowy - Kreditwesen n
system walutowy - Währungssystem n
system walutowy - Geldwesen n
szkoda z powodu zwłoki - Verzugsschaden m
środki pieniężne, płatnicze - Geldmittel f
tempo inflacji - Inflationsrate f
transza pożyczki - Tranche f
twarda waluta - feste Währung
twarda waluta - harte Währung
ukraść kartę kredytową - Kreditkarte stehlen f
ukraść kartę kredytową - Kreditkarte klauen f
ulokować pieniądze na okres roczny - Geld auf ein Jahr festlegen n
ulokować pieniądze w banku - Geld bei der Bank anlegen
umorzenie pożyczki - Anleihetilgung f
umowa pożyczkowa - Darlehensvertrag m
unia walutowa - Währungsunion f
uregulowac należność - ein Konto ausgleichen
urzędnik bankowy - die Bankangestellte(in) m
utrzymywanie płynnego kursu walut - Floaten der Währung
uzgodnić odroczenie płatności - einen Zahlungsaufschub vereinbaren
w miesięcznych ratach - in monatlichen Raten
wahania notowań walutowych - Valutaschwankung f
waluta - Währung f
waluta - Valuta f
waluta clearingowa - Clearingwährung f
waluta częściowo wymienialna - beschränkt konvertierbare Währung
waluta dolarowa - Dollarwährung f
waluta kluczowa - Leitwährung f
waluta kontraktowa - Vertragswährung f
waluta krajowa - einheimische Währung
waluta krajowa - Landeswährung f
waluta krajowa - inländische Währung
waluta krajowa - Inlandswährung f
waluta nie związana z parytetem złota - Indexwährung f
waluta obca - Fremdwährung f
waluta obca - fremde Währung
waluta obowiązująca - Zwangswährung f
waluta papierowa - Papierwährung f
waluta płatności - Zahlungswährung f
waluta pożyczkowa - Darlehensvaluta f
waluta rezerwowa (wspirająca słabą walutę danego kraju) - Reservewährung f
waluta rozliczeń - Verrechnungswährung f
waluta słaba - weiche Währung
waluta twarda - Leitwährung f
waluta twarda - harte Währung
waluta w pełni wymienialna - frei konvertierbare Währung
waluta wspólna - gemeinsame Währung
waluta wymienialna - konvertible Währung
waluta zdewaluowana - abgewertete Währung
warunki płatności - Zahlungsbedingungen f
weksel z oprocentowaniem - Zinswechsel m
wierzytelność z tytułu pożyczki - Darlehensforderung f
wkład - Einlage n
wkład gotówkowy - Bareinlage f
wkład oszczędnościowy - Spareinlage f
właściciel konta - Kontoinhaber m
wpłacić pieniądze do banku - Geld bei einer Bank einzahlen n
wpłacić pieniądze na konto - Geld auf das Konto einzahlen
wpłata na konto - Kontoeinzahlung f
współczynnik oprocentowania - Aufzinsungsfaktor m
wstrzymać wypłatę czeku - einen Scheck sperren
wstrzymanie płatności czeku - Schecksperre f
wyciąg kontrolny - Überwachungsauszug m
wyciąg kontrolny - Kontrollauszug m
wyciąg z dokumentu - Urkundenauszug m
wyciąg z konta - Kontoauszug m
wyciąg z konta bankowego - Bankkontoauszug m
wyciąg z konta bankowego - Bankauszug m
wyciąg z ksiąg handlowych - Buchauszug m
wyciąg z księgi wieczystej - Grundbuchauszug m
wyciąg z rachunku - Rechnungsauszug m
wyciąg z rejestru handlowego - Handelsregisterauszug m
wycofanie zysku - Gewinnmitnahme f
wycofany z obiegu papier wartościowy - Nonvaleur f
wydatek - Ausgabe f
wydatek - Aufwendung f
wydatek - Auslage f
wydatek nadzwyczajny - Sonderausgabe f
wydatek nadzwyczajny - außenordentliche Ausgabe
wydatek nieplanowany - Sonderausgabe f
wydatek nieplanowany - außerplanmäßige Ausgabe
wydatek pieniężny - Geldausgabe f
wydatek specjalny - Sonderausgabe f
wydatki - Spesen f
wydatki - Ausgaben f
wydatki - Aufwendungen f
wydatki - Aufwand m
wydatki na poczet zabezpieczenia emerytalnego - Vorsorgeaufwendungen f
wydatki publiczne - öffentliche Ausgaben
wydatkować - ausgeben
wykazywać w rachunku - in Rechnung stellen
wykorzystanie kredytu - Kreditverwendung f
wykup pożyczki - Anleiheablösung f
wyłudzać - erschwindeln
wyłudzenie - Erschwindeln n
wyłudzenie - Erschleichen n
wymiana walut - Umtausch m
wymiana walut - Währungsumtausch m
wymiana walut - Geldwechsel m
wymieniać (pieniądze) - umtauschen
wymieniać pieniądze - Geld wechseln
wymieniać walutę - Währung wechseln f
wymienialność waluty - Währungskonwertabilität f
wymienić pieniądze w kantorze - in der Wechselstube Geld wechseln
wynik - Ergebnis n
wynik - Resultat n
wynik - Erfolg m
wynik - Ausgang m
wynik bilansowy - Bilanzergebnis n
wynik bilansowy - Handelsergebnis n
wynik brutto - Ergebnis brutto
wynik brutto - Bruttoergebnis n
wynik brutto - Rohergebnis n
wynik brutto na sprzedaży - Bruttoergebnis vom Umsatz
wynik częściowy - Teilergebnis n
wynik dodatni z rewaloryzacji lokat - Überschuss von Aufwertung der Kapitalanlagen
wynik dodatni ze sprzedaży lokat - Überschuss von Veräußerung (Verkauf) der Kapitalanlagen
wynik działalności - Perfomance f
wynik działalności - Geschäftsergebnis n
wynik finansowy - Finanzergebnis n
wynik finansowy brutto - Brutto-Finanzergebnis n
wynik na akcji - Ergebnis je Aktie
wynik na działalności gospodarczej - Ergebnis der Wirtschaftstätigkeit
wynik na działalności gospodarczej - ordentliches Ergebnis
wynik ujemny z rewaloryzacji lokat - Fehlbetrag von Aufwertung der Kapitalanlagen
wynik ujemny ze sprzedaży lokat - Fehlbetrag von Veräußerung (Verkauf) der Kapitalanlagen
wypłacalność - Zahlungsfähigkeit f
wypłacalny, zasługujący na kredyt - kreditwürdig
wysłać list - einen Brief absenden
wysokość kredytu - Kredithöhe f
wystawca czeku - Scheckaussteller m
wystawca czeku bez pokrycia - Angeber m
wystawiać czek - einen Scheck ausstellen
wystawiać rachunek - eine Rechnung ausstellen
wystąpić o pożyczkę - ein Darlehen beantragen
za poręczeniem - gegen Bürgschaft
zabezpieczyć pożyczkę - ein Darlehen sichern
zablokować konto - Konto sperren n
zablokowane konto - ein gesperrtes Konto
zaciąganie pożyczek kapitałowych - Fremdkapitalaufnahme f
zaciągnąć pożyczkę - eine Anleihe aufnehmen
zaciągnąć pożyczkę - eine Anleihe machen
zaciągnięcie pożyczki - Anleiheaufnahme f
zakup - Kauf m
zakup - Einkauf m
zakup - Ankauf m
zakup - Anschaffung f
zakup - Neuanschaffung f
zakup bezgotówkowy - bargeldloser Kauf
zakup za gotówkę - Barkauf m
zamienić monety na banknoty - Münzen in Scheine umtauschen f
zamknąć konto - Konto schließen n
zamknąć konto - Konto löschen n
zanieść pieniądze do banku - Geld auf die Bank bringen
zbankrutować - den Konkurs anmelden
zdolność kredytowa - Kreditfähigkeit f
zdolność płatnicza, wypłacalność - Kreditwürdigkeit f
zgodny / zgodnie z okresem - periodengerecht
zgodny / zgodnie z umową - kontraktmäßig
zgodny / zgodnie z umową - kontraktgemäß
zgodny / zgodnie z umową - vetragsgemäß
zlecać - beauftragen
zlecać - Antrag stellen
zlecać - Auftrag geben
zlecająca - Mandantin f
zlecająca - Auftraggeberin f
zlecający - Mandant m
zlecający - Auftraggeber m
zlecenie - Auftrag m
zlecenie - Geschäftsauftrag m
zlecenie - Order f
zlecenie "wszystko albo nic" - Immediate-or-cancel Auftrag
zlecenie płatnicze - Zahlungsauftrag m
zlecenie próbne - Probeauftrag m
zlecenie sprzedaży - Verkaufsauftrag m
zlecenie sprzedaży - Veräußerungsauftrag m
zlecenie stałe - Dauerauftrag m
zlecenie ważne do odwołania - good-till-cancelled Auftrag
zlecenie z określonym terminem ważności - good-till-date Auftrag
zlecenie zakupu - Einkaufsauftrag m
zleceniobiorca - Auftragsnehmer m
zleceniodawca - Auftraggeber m
złamanie przepisów podatkowych - Steuerkontravention f
złożyć wniosek o książeczkę czekową - ein Scheckheft beantragen
zobowiązanie podobne do pożyczki - darlehenähnliche Verpflichtung
zredukowana stawka podatku - reduzierter Steuersatz
zredukowana stawka podatku - Steuermeßbetrag m
zwalczać inflację - Inflation bekämpfen f
zwłoka - Verzug m
zwłoka w płaceniu - Zahlungsaufschub m
żyrant - Girant m

 


O autorach

Opublikowano: 25.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej