Gramatyka

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

bezokolicznik - Infinitiv n
biernik - Akkusativ m
błąd interpunkcyjny - Interpunktionsfehler m
celownik - Dativ m
cudzysłów - Anführungszeichen n
cudzysłów - Gänsefüßchen f
czas - Tempus n
czas - Zeitform f
czas przeszły prosty - Präteritum n
czas przeszły złożony - Perfekt n
czas przyszły - Futur n
czas teraźniejszy - Präsens n
czas zaprzeszły dokonany - Plusquamperfekt m
czasownik - Verb n
czasownik modalny - Modalverb n
czasownik nieprzechodni - intransitives Verb
czasownik posiłkowy - Hilfsverb n
czasownik przechodni - transitives Verb
czasowniki mocne - starke Verben
czasowniki słabe - schwache Verben
czasowniki złożone - zusammengesetzte Verben
deklinacja rzeczownika - Deklination f
deklinować (czasownik przechodni) - deklinieren
deklinować (czasownik zwrotny) - dekliniert werden
dokonany - perfektiv
dokonany - vollendet
dopełniacz - Genitiv m
dopełnienie - Objekt n
dopełnienie bliższe - direktes Objekt
dopełnienie bliższe - Akkusativobjekt n
dopełnienie dalsze - indirektes Objekt
dopełnienie przyimkowe - präpositionales Objekt
dopełnienie przyimkowe - Präpositionalobjekt n
dwukropek - Doppelpunkt m
fleksja / odmiana - Flexion f
forma bezokolicznikowa - Infinitivform f
forma ściągnięta - kontrahierte Form
forma ściągnięta - zusammengezogene Form
formy czasownika - Verbformen f
gerundium - Gerundium n
gramatyczność - Grammatikalität f
gramatyczność - grammatische Korrektheit
gramatyczny - grammatisch
gramatyka - Grammatik f
gramatyka generatywna - beschreibende Grammatik
gramatyka opisowa - generative Grammatik
imiesłów - Partizip n
imiesłów - Mittelwort n
imiesłów bierny - Partizip Perfekt n
imiesłów bierny - Partizip II n
imiesłów czynny - Partizip Präsens n
imiesłów czynny - Partizip I n
imiesłów przymiotnikowy - Attributpartizp n
imiesłów przysłówkowy - Adverbialpartizip n
interpunkcja - Interpunktion f
interpunkcja - Zeichensetzung f
koniugacja - Konjugation f
koniugować / odmieniać czasownik - konjugieren
kropka - Punkt m
liczba - Numerus m
liczebnik - Zahlwort n
liczebnik - Numerale n
mianownik - Nominativ m
miejscownik - Lokativ m
narzędnik - Instrumental m
narzędnik - Instrumentalis m
nieprzechodni - intransitiv
okres - Periode f
orzeczenie - Prädikat n
orzecznik - Prädikatsnomen n
orzecznikowy - prädikativ
podmiot - Subjekt n
prefiks / przedrostek - Präfix n
przechodni - transitiv
przecinek - Komma n
przegłos - Umlaut m
przydawka - Attribut n
przydawka - Attribut (eines Substantivs ) n
przydawkowy - attributiv
przyimek - Präposition f
przyimkowy - präpositional
przypadek - Fall m
przypadek - Kasus m
przysłówek - Adverb n
przysłówkowy - adverbial
przyzwalający - konzessiv
pytanie zależne - indirekter Fragesatz
rekcja czasownika - Rektion des Verbs f
rodzaj - Genus n
rodzaj - grammatisches Geschlecht
rodzaj męski - Maskulinum n
rodzaj nijaki - Neutrum n
rodzaj żeński - Femininum n
rodzajnik - Artikel m
rodzajnik nieokreślony - unbestimmte Artikel m
rodzajnik określony - bestimmte Artikel m
rzeczownik - Substantiv n
rzeczownikowy - substantivisch
spójnik - Konjunktion f
stopień wyższy - Komparativ m
strona bierna - Passiv n
strona czynna - Aktiv n
strona czynna - aktive Form
sufiks - Suffix n
sufiks - Nachsilbe f
średnik - Semikolon n
tryb - Modus m
tryb - Aussageweise f
tryb łączący - Konjunktiv m
tryb orzekający - Indikativ m
tryb oznajmujący - Indikativ m
tryb rozkazujący - Imperativ m
tryb warunkowy - Konditional m
trzy rodzaje - drei Genera
utworzyć stronę bierną - ins Passiv setzen
utworzyć stronę czynną - ins Aktiv setzen
wołacz - Vokativ m
wykrzyknik - Interjektion f
wyrażenie - Phrase f
zaimek - Pronomen n
zaimek - Fürwort n
zaimek dzierżawczy - Possessivpronomen n
zaimek dzierżawczy - besitzanzeigendes Fürwort
zaimek nieokreślony - Indefinitpronomen n
zaimek osobowy - Personalpronomen n
zaimek pytający - Fragepronomen n
zaimek pytający - Interrogativpronomen n
zaimek wskazujący - Demonstrativpronomen n
zaimek wskazujący - hinweisendes Fürwort
zaimek względny - Relativpronomen n
zaimek względny - bezügliches Fürwort
zaimek zwrotny - Reflexivpronomen n
zaimek zwrotny - rückbezügliches Fürwort
zdanie celowe - Finalsatz m
zdanie główne - Hauptsatz m
zdanie okolicznikowe przyzwalające - Konzessivsatz m
zdanie okolicznikowe skutkowe - Konsekutivsatz m
zdanie poboczne/ podrzędne - Nebensatz m
zdanie podmiotowe - Subjektsatz m
znak interpunkcyjny - Interpunktionszeichen n
zwrot - Redensart f
zwrot idiomatyczny - Redewendung f

 


O autorach

Opublikowano: 26.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej