Inżynieria środowiska

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

absorber - Absorber m
absorber do usuwania zanieczyszczeń z powietrza odlotowego - Abluftwäscher m
absorbować - absorbieren
analityka - Analytik f
analityka gleb - Bodenanalytik f
analityka odpadów - Abfallanalytik f
analiza - Analyse f
analiza - Auswertung f
analiza biologiczna - biologische Analyse
analiza ekosystemu - Ökosystemanalyse f
analiza fizyko-chemiczna - physikalisch-chemische Analyse
analiza klimatu - Klimaanalyse f
analiza klimatu miejskiego - Stadtklimaanalyse f
analiza procesu - Verfahrensanalyse f
analiza spalin - Abgasanalyse f
analiza spalin - Rauchgasanalyse f
analiza szlamu - Schlammanalyse f
analiza środowiska - Umweltanalyse f
analiza wody - Wasseranalyse f
anomalia - Anomalie f
anomalia - Abnormität f
anomalia - Abweichung f
anomalia - Regelwidrigkeit f
anomalia gęstości wody - Dichteanomalie des Wassers
anomalia klimatyczna - Klimaanomalie f
anomalia pogodowa - Wetterkapriole f
asymilacja - Assimilation f
atest - Attest n
atest - Bescheinigung f
atest - Zeugnis n
atest kontrolny - Prüfbericht m
atlas wód podziemnych - Grundwasseratlas m
badanie oddziaływania na środowisko - Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) f
badanie odpadów - Abfalluntersuchung f
badanie porównawcze - Vergleichsprüfung f
badanie porównawcze - Vergleichsuntersuchung f
badanie sanitarne powietrza - lufthygienische Untersuchung
badanie skuteczności środków ochrony roślin - Pflanzenschutzmittelprüfung f
badanie spalin - Abgasuntersuchung f
badanie środowiska - Umweltforschung f
badanie toksycznego oddziaływania na środowisko - Umwelttoxikologie f
badanie toksycznego oddziaływania na środowisko - Ökotoxikologie f
badanie toksykologiczne - toxikologische Untersuchung
badanie wody - Wasseruntersuchung f
badanie wód podziemnych - Grundwasseruntersuchung f
badanie znośności (tolerancji) - Verträglichkeitsprüfung f
bagnisko - Sumpfgebiet n
basen stabilizujący - Stabilisierungsbecken n
basen wlotowy - Vorbecken n
basen zaporowy - Staubecken n
basen zbiorczy - Sammelbecken n
baza - Basis f
baza drenażu wód podziemnych - Grundwasserdränagebasis f
baza erozyjna - Erosionsbasis f
baza sprzętu - Gerätepark m
baza surowcowa - Rohstoffbasis f
bezleśny - waldfrei
bezpieczeństwo instalacji technicznej - Anlagensicherheit f
bezpieczeństwo pracy - Arbeitssicherheit f
bezpieczeństwo procesowe - Prozesssicherheit f
bezpieczeństwo publiczne - öffentliche Sicherheit
bezpieczeństwo reaktora atomowego - Reaktorsicherheit f
bezpieczeństwo środowiska - Umweltsicherheit f
bezpieczeństwo zakładu produkcyjnego - Betriebssicherheit f
bezpieczny - sicher
bezprzewodowy - drahtlos
bezpyłowy - staubfrei
bezwietrzny - windfrei
bezwietrzny - windstill
bilans - Bilanz f
bilans cieplny - Wärmebilanz f
bilans ekologiczny - Ökobilanz f
bilans energetyczny - Energiebilanz f
bilans odpadów - Abfallbilanz f
bilans pozyskiwania energii - Energiegewinnunghaushalt m
bilans promieniowania - Strahlungsbilanz f
bilans środowiskowy - Umweltbilanz f
bilans wodnogospodarczy - Wasserbewirtschaftungsbilanz f
bilans wodny - Wasserbilanz f
bilans wodny - Wasserhaushalt m
bilansowanie - Bilanzierung f
bioaktywny - bioaktiv
bioaktywny - biologisch aktiv
biodegradacja - Biodegradation f
biodegradacja - Abbau von Umweltchemikalien
biodiesel - Biodiesel m
biodiesel - Biodieselkraftstoff m
biofiltr - Biofilter m n
biofiltr z osadnikiem kompostowym - Biofilter auf Kompostbasis
biofiltracja - Biofiltration f
biofiltracja - Tropfkörperbehandlung f
biotechniczny - biotechnisch
biotechnika - Biotechnik f
biotechnologia - Biotechnologie f
blok elektrowni atomowej - Kernkraftwerksblock m
błąd - Fehler m
błąd bezwzględny - absoluter Fehler
błąd pomiaru - Messfehler m
błąd procedury - Verfahrensfehler m
błąd techniczny - technischer Fehler
błąd względny - relativer Fehler
budowa - Bau m
budowa - Aufbau m
budowa dróg - Straßenbau m
budowa dróg publicznych - Verkehrswegebau m
budowa instalacji technicznej - Anlagenbau m
budowa maszyn - Maschinenbau m
budownictwo - Bauwesen n
budownictwo dostosowane do klimatu - klimagerechtes Bauen
budownictwo ekologiczne - ökologisches Bauen
budownictwo nadziemne - Hochbau m
budownictwo wodne - Wasserbau m
budownictwo zgodne z wymogami ochrony środowiska - umweltverträgliches Bauen
budulec - Baustoff m
budulec drogowy - Straßenbaustoff m
budynek przemysłowy - Industriegebäude n
buldożer - Bulldozer m
buldożer do wyrównywania powierzchni terenu - Planierraupe f
buldożer do wyrównywania powierzchni terenu - Flachbagger m
certyfikacja - Zertifizierung f
certyfikacja jakości - Qualitätszertifizierung f
certyfikacja bezpieczeństwa - Zertifizierung der Sicherheit
certyfikat - Zertifikat n
certyfikat ekologiczny - Umweltzertifikat n
certyfikat ekologiczny - Umweltlizenz f
ciepło kondensacji - Kondensationswärme f
ciepło odbierane przez chłodzenie - Kühlwärme f
ciepło odlotowe - Abwärme f
ciepło ogrzewania - Heizwärme f
ciepło procesowe - Prozesswärme f
ciepło przesyłane na odległość - Fernwärme f
ciepło słoneczne - Sonnenwärme f
ciepło spalania - Verbrennungswärme f
ciepło utajone - latente Wärme
ciepło utracone - Verlustwärme f
ciepło uzyskane z energii słonecznej - Solarwärme f
ciepło uzyskane z paliwa jądrowego - Kernwärme f
ciepło właściwe - spezifische Wärme
ciepło wymienione w czasie przemiany termodynamicznej - Wärmeumsatz m
ciepłownictwo - Fernheizung f
ciepłownictwo - Fernwärmeversorgung f
czysta energia - saubere Energie
czysta produkcja - saubere Produktion
czysta technologia - saubere Technologie
dane dotyczące emisji - Emissionsdaten f
dane eksploatacyjne przedsiębiorstwa - Betriebsdaten f
dane ilościowe - quantitative Daten
dane jakościowe - qualitative Daten
dane o stanie środowiska - Umweltzustandsdaten f
dane statystyczne - statistische Daten
dane techniczne - technische Daten
dokumentacja - Dokumentation f
dokumentacja - Beurkundung f
dokumentacja - Beweisführung f
dokumentacja techniczna - technische Dokumentation
dren - Drän m
dren - Dränrohr n
dren - Drain m
dren - Drainrohr n
drenaż - Dränage f
drenaż - Sickeranlage f
drenaż wód podziemnych - Grundwasserdränage f
drenowanie - Dränung f
drenowanie - Dränage f
drenowanie budynku - Gebäudedränung f
drenowanie użytków rolnych - Dränung der landwirtschafltichen Nutzfläche
drenowanie użytków rolnych - Dränage der landwirtschafltichen Nutzfläche
drenowanie użytków rolnych - Drainage der landwirtschafltichen Nutzfläche
drenowanie użytków rolnych - Entwässerung der landwirtschafltichen Nutzfläche
drgania mechaniczne - mechanische Schwingungen
dynamika gazów - Gasdynamik f
dynamika inwestycji - Investitionsdynamik f
dynamika procesów zasiedlania - Besiedlungsdynamik f
dynamika przepływów cieczy - Strömungsdynamik f
dynamika zmian - Dynamik des Wandels
dyrektywa prawna - Richtlinie f
dyrektywa unijna - EU-Richtlinie f
dyspozycyjne zasoby wód - verfügbares Wasservorkommen
działalność w zakresie ochrony środowiska - Umweltschutzaktivität f
działanie chroniące środowisko - umweltschonende Handlung
efektywność - Effektivität f
efektywność - Effizienz f
efektywność - Wirksamkeit f
efektywność oczyszczania - Reinigungsleistung f
efektywność oczyszczania powietrza odlotowego - Abluftreinigungseffektivität f
efektywność techniczna - technische Effizienz
efektywność wykorzystania energii - Energieeffizienz f
efektywność wykorzystania zasobów - Ressourceneffizienz f
efektywny - wirksam
efektywny - effektiv
ekogeosystem - Ökogeosystem n
ekologia - Ökologie f
ekologia gleby - Bodenökologie f
ekologia miasta - Stadtökologie f
ekologia rolnicza - Agrarökologie f
ekologia stosowana - angewandte Ökologie
ekologia systemowa - Systemökologie f
ekologia wód - Wasserökologie f
ekologiczny - ökologisch
elektrownia - Elektrizitätswerk n
elektrownia - E-Werk n
elektrownia atomowa - Atomkraftwerk n
elektrownia cieplna - Heizkraftwerk n
elektrownia gazowa - Gaskraftwerk n
elektrownia jądrowa - Kernkraftwerk n
elektrownia małej mocy - Kleinkraftwerk n
elektrownia paliwowa (wykorzystująca paliwo olejowe) - Ölkraftwerk n
elektrownia słoneczna - Solarkraftwerk n
elektrownia węglowa - Kohlekraftwerk n
elektrownia wiatrowa - Windenergieanlage f
elektrownia wiatrowa - Windkraftwerk n
elektrownia wodna - Wasserkraftanlage f
elektrownia wodna - Wasserkraftwerk n
elektrownia wodna małej mocy - Kleinwasserkraftanlage f
elektrownia wykorzystująca biomasę - Biomasseheizkraftwerk n
elektrownia wykorzystująca odpady jako paliwo - Müllkraftwerk n
elektrownia zdalna - Fernkraftwerk n
elektryczność - Elektrizität f
emisja dwutlenku węgla - Kohlendioxidemission f
emisja dźwięku - Schallemission f
emisja dźwięku - Geräuschemission f
emisja gazów cieplarnianych - Treibhausgasemission f
emisja gazów odlotowych (spalin, gazów spalinowych) - Abgasemission f
emisja hałasu - Lärmemission f
emisja przemysłowa - Industrieemission f
emisja radioaktywna - radioaktive Emission
emisja spowodowana eksploatacją pojazdu samochodowego - Kraftfahrzeugemission f
emisja spowodowana eksploatacją pojazdu samochodowego - Kfz-Emission f
emisja substancji szkodliwych - Schadstoffemission f
emisja zanieczyszczeń do atmosfery - atmosphärische Emission
energia cieplna - Wärmeenergie f
energia mechaniczna - mechanische Energie
energia słoneczna - solarthermische Energie
ewidencja imisji - Immissionskataster m
fala uderzeniowa - Stoßwelle f
fala uderzeniowa - Schockwelle f
filtr - (der) Filter n
filtr do gazów - (der) Gasfilter n
filtr do powietrza odlotowego - (der) Abluftreinigungsfilter n
filtr membranowy - (der) Membranfilter n
filtr odśrodkowy - (der) Zyklonfilter n
filtr powierzchniowy - (der) Oberflächenfilter n
filtr próżniowy - (der) Vakuumfilter n
filtr pyłu zawieszonego - (der) Schwebestofffilter n
filtr tkaninowy (siatkowy) - (der) Gewebefilter n
filtr ziarnisty - (der) Kornfilter n
filtracja - Filterung f
filtracja - Filtration f
filtracja (hydro.) - Durchsickerung f
filtracja grawitacyjna - Schwerkraftfiltration f
filtracja mechaniczna - mechanische Filtration
filtracja membranowa - Membranfiltration f
filtracja powierzchniowa - Oberflächenfiltration f
filtracja próżniowa - Vakuumfiltration f
filtracja przestrzenna (objętościowa) - Raumfiltration f
filtracja wgłębna - Tiefenfiltration f
filtracja wgłębna - Raumfiltration f
filtracja wstępna - Vorfiltration f
flotownik - Flotationsmaschine f
frakcja odpadów - Müllfraktion f
gazoprzepuszczalność - Gasdurchlässigkeit f
generowanie energii - Energieerzeugung f
generowanie energii - Energieproduktion f
granica bezpieczeństwa - Sicherheitsgrenze f
hipoteza - Hypothese f
hydrosfera - Hydrosphäre f
imisja - Immission f
instalacja do sortowania odpadów - Abfallsortierungsanlage f
instalacja nawadniająca - Bewässerungsanlage f
instalacja oczyszczająca - Reinigungsanlage f
instalacja wodno-kanalizacyjna - sanitärtechnische Anlage
inżynieria rolna - Agraringenieurwesen n
inżynieria (ochrony) środowiska - Umwelt(schutz)technik f
inżynieria ekologiczna - ökologisches Ingenieurwesen
inżynieria procesowa - Verfahrenstechnik f
ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) - Internationale Normierungsorganisation (ISO)
istotny dla środowiska naturalnego - umweltrelevant
jednostka ciepła - Wärmeeinheit f
kanał - Kanal m
kanał przepływu - Durchflusskanal m
kanał aerodynamiczny - Windkanal m
kanał boczny - Umgehungskanal m
kanał boczny - Umlaufkanal m
kanał melioracyjny - Entwässerungskanal m
kanał nawadniający - Bewässerungskanal m
kanał odpływowy - Abflusskanal m
kanał roboczy - Treibwasserkanal m
kanał ściekowy - Abwasserkanal m
kaskada mieszalników i odstojników - Misch-Trenn-Kaskade f
kierunek - Richtung f
kierunek przepływu - Fließrichtung f
kierunek przepływu prądu - Stromrichtung f
kierunek wiatru - Windrichtung f
kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara - Uhrzeigersinn m
klarowanie - Klärung f
klarowanie chemiczne - chemische Klärung
klarowanie ścieków - Klärung von Abwässern
klarowanie wód - Wasserklärung f
klasa granulometryczna - Körnungsklasse f
klasyfikacja odpadów - Abfallklassifizierung f
kontrola bezpieczeństwa - Sicherheitskontrolle f
kryterium bezpieczeństwa - Sicherheitskriterium n
magazynowanie - Lagerung f
magazynowanie - Lagerhaltung f
magazynowanie - Speicherung f
magazynowanie energii - Energiespeicherung f
magazynowanie odpadów - Lagerung von Abfall
maszyna flotacyjna - Flotationsmaschine f
materiał filtracyjny - Filterstoff m
mechaniczne oczyszczanie ścieków - mechanische Abwasserreinigung
metoda biotechniczna - biotechnische Methode
metoda przetwarzania odpadów - Abfallumwandlungsverfahren n
metoda przetwarzania odpadów - Abfallverwertungsmethode f
miernik - Messinstrument n
miernik - Messer m
miernik - Messgerät n
miernik (wskaźnik) - Maßstab m
miernik analogowy (cyfrowy) - analoges (digitales) Messgerät
miernik laserowy - Lasermessgerät n
miernik wzorcowy - Eichgerät n
miernik zawartości sadzy (w spalinach) - Rußmesser m
minimalizowanie imisji - Immissionsminimierung f
minimalizowanie imisji - Immissionsminimierung f
monitoring - Monitoring n
monitoring - Überwachung f
monitoring - Beobachtung f
monitoring - regelmäßige Überprüfung
monitoring instalacji technicznej - Anlagenüberwachung f
monitoring morza - Meeresüberwachung f
monitoring powietrza - Luftgüteüberwachtung f
monitoring promieniowania - Strahlungsüberwachtung f
monitoring substancji szkodliwej - Schadstoffüberwachung f
monitoring środowiska - Umweltmonitoring n
mostek cieplny - Wärmebrücke f
nagromadzenie - Anhäufung f
nagromadzenie - Ansammlung f
nagromadzenie - Kumulation f
nagromadzenie - Akkumulation f
nagromadzenie energii - Energiespeicherung f
nagromadzenie pestycydów - Pestizidanhäufung f
nagromadzenie pokrywy śnieżnej - Akkumulation der Schneedecke
nagromadzenie się wody - Wasserakkumulation f
nagromadzenie się wilgoci - Staunässe f
nagromadzenie się zapasów - Vorratsanhäufung f
nagromadzenie się zimnego powietrza - Kaltluftansammlung f
nagromadzenie śniegu - Anhäufung von Schnee
nagrzewanie - Aufwärmung f
nagrzewanie - Erwärmung f
namulanie - Kolmation f
namulanie - Kolmatierung f
namulanie - Anschlämmung f
namulanie - Auflandung f
namulanie - Bodenverschlämmung f
naniesienie - Aufbringung f
naniesienie - Eintragung f
naniesienie - Auftragen n
naniesienie lakieru - Auftragen von Lack
naniesienie warstwy - Aufbringung einer Schicht
napęd - Antrieb m
napęd elektryczny - elektrischer Antrieb
napęd hybrydowy - Hybridantrieb m
napęd hydrauliczny - hydraulischer Antrieb
napęd jądrowy (nuklearny) - Kernenergieantrieb m
napęd jądrowy (nuklearny) - Atomantrieb m
napęd jądrowy (nuklearny) - Nuklearantrieb m
napęd jądrowy (nuklearny) - Atomenergieantrieb m
napęd mechaniczny - mechanischer Antrieb
napęd odrzutowy - Düsenantrieb m
napęd odrzutowy - Rückstoßantrieb m
napęd powietrzny - pneumatischer Antrieb
napęd ręczny - Handantrieb m
napęd wysokoprężny - Dieselantrieb m
napięcie elektryczne - Stromspannung f
napięcie elektryczne - elektrische Spannung
napływ - Zulauf m
napływ - Zuleitung f
napływ - Zustrom m
napływ - Zuströmung f
napływ (hydro.) - Anschwemmung f
napływ ścieków - Abwasserzulauf m
napływ wody - Wasserzulauf m
napowietrzanie - Lüftung f
napowietrzanie - Belüftung f
napowietrzanie sprężonym powietrzem - Druckluftbelüftung f
napowietrzanie sztuczne - künstliche Lüftung
napowietrzanie ścieków - Abwasserbelüftung f
napowietrzanie wymuszone - Zwangslüftung f
napowietrzanie wymuszone - Zwangsbelüftung f
naprawa - Reparatur f
naprawa - Instandsetzung f
naprawa - Wiederherstellung f
naprawa - Ausbesserung f
naprężać - spannen
naprężać - einspannen
naprężanie - Spannen n
naprężanie sprężyny - Spannen einer Feder
natężenie - Intensität f
natężenie - Kraft f
natężenie - Stärke f
natężenie - Schärfe f
natężenie napromieniowania - Bestrahlungsstärke f
natężenie odpływu - Abflusskonzentration f
natężenie oświetlenia - Beleuchtungsstärke f
natężenie parowania - Verdunstungsintensität f
naturalna bariera - natürliche Barriere
naturalna zdolność - natürliche F ähigkeit
naturalne granice rozprzestrzeniania się - natürliche Ausbreitungsschranken
naturalne materiały budowlane - natürliche Baustoffe
naturalne źródło energii - natürliche Energiequelle
naturalny odbiornik ścieków - natürliche Vorflut
naturalny system drenażu - natürliches Dränagesystem
ochrona biotopu - Biotopschutz m
ochrona gruntów rolnych i leśnych - Schutz von landwirtschaftlichen Böden und Waldböden
ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem - Luftreinhaltung f
oddawanie ciepła - Wärmeabgabe f
odprowadzanie ciepła - Wärmeabfuhr f
odzyskiwanie ciepła - Wärmerückgewinnung f
otoczenie naturalne - natürliches Umfeld
otoczenie naturalne - natürliche Umgebung
otoczenie naturalne - natürliche Mitwelt
paliwo biologiczne - Biotreibstoff m
potwierdzenie hipotezy - Hypothesenbestätigung f
proces biotechniczny - biotechnisches Verfahren
przekazywanie energii - Energieübertragung f
przetwarzanie energii - Energieumfomung f
regulowanie - Regulierung f
regulowanie - Regelung f
regulowanie biegu rzeki - Flussbegradigung f
regulowanie rzek - Flussregulierung f
reguła - Regel f
reguła - Prinzip n
reguła - Grundsatz m
reguła- Grundgesetz n
rurociąg drenarski - Drän(age)leitung f
rury drenarskie - Dränrohre f
sączek drenarski - Sickerrohr n
sączek drenarski - Drainage-Filterrohr n
sprawdzanie hipotezy - Hypothesenprüfung f
sprawność cieplna - thermischer Wirkungsgrad
standard efektywności - Effizienzstandard m
system drenażowy - Dränagesystem n
system drenażowy - Drainsystem n
środki bezpieczeństwa - Sicherheitsmaßnahmen f
tama - Staudamm m
tama - Damm m
tama - Deich m
tama ochronna - Hochwasserdeich m
tama ochronna - Schutzdamm m
tama portowa - Hafendamm m
tama przeciwpowodziowa kierująca - Flügeldeich m
tama rzeczna - Flussdamm m
tama - Staudamm m
tama - Damm m
tama - Deich m
tama ochronna - Hochwasserdeich m
tama ochronna - Schutzdamm m
tama portowa - Hafendamm m
tama przeciwpowodziowa kierująca - Flügeldeich m
tama rzeczna - Flussdamm m
technika nawadniania - Bewässerungstechnik f
uderzenie - Schlag m
uderzenie - Hieb m
uderzenie - Stoß m
uderzenie hydrauliczne - hydraulischer Stoß
ujęcie wody - Wasserentnahme f
ujęcie wody - Wasserentnahmestelle f
ujęcie wód podziemnych - Grundwasserfassung f
ujęcie źródła - Quellfassung f
unikanie emisji - Emissionsvermeidung f
urządzenie mechaniczne - mechanische Vorrichtung
weryfikowanie hipotezy - Hypothesenverifizierung f
wkład filtracyjny - Filtereinlage f
wykorzystanie ciepła - Wärmeausnutzung f
wykorzystanie ciepła odlotowego - Abwärmenutzung f
wykorzystanie energii wiatru - Windenergienutzung f
wymiana ciepła - Wärmeaustausch m
wytwarzanie ciepła - Wärmeentwicklung f
zdolność absorpcji - Absorptionsfähigkeit f

 


O autorach

Opublikowano: 26.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej