Językoznawstwo i filologie

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

alegoreza - Allegorese f
alegoria - Allegorie f
alegoryzm - Allegorismus m
aliteracja - Alliteration f
amplificatio - Amplifikation f
anastrofa - Anastrophe f
anglicyzm - Anglizismus m
antystrofa - Antistrophe f
apologetyka - Apologetik f
apozycja - Apposition f
archaizm - Archaismus m
archilochijska strofa - archilochische Strophe
archilochijskie miary - archilochische Versmaße
arkadyjska poeza - Arkadische Poesie
arystofanejskie miary - aristophanischer Vers
attycka sól - Attisches Salz
barkarola - Gondellied n
barwa wyrazu - Gefühlsfärbung f
bibliofilstwo - Bibliophilie f
biografia - Biographie f
biografizm - biographische Methode
brachygrafia - Brachygraphie f
charakterystyczność - Charakteristische n
charakterystyka - Charakterisierung f
czas narracji - Erzählzeit f
dadaizm - Dadaismus m
derywacja - Derivation f
dewiza - Devise f
dialekt - Dialekt m
dialektyzacja - Dialektisierung f
dopełnienie - Objekt n
dramat groteskowy - groteske Drama
dramat mieszczański - bürgerliches Trauerspiel/Drama
dworska poezja - höfische Dichtung
dystrybucja - Distribution f
dystynktywna cecha - distinktives Merkmal
echolalia - Echolalie f
edytorstwo naukowe - Editionstechnik f
egzotyzm - exotische Dichtung
egzystencjalizm w literaturze - Existentialismus m
eksklamacja - Exklamation f
ekspresja - Expression f
ekwiwokacja - Doppelsinn m
epistolografia - Epistolographie f
estetyzm - Ästhetizismus m
etnografa - Ethnografie f
etnologia - Völkerkunde f
etymologia - Etymologie f
eufemizm - Euphemismus m
eufemizm - Hüllwort n
eufonia - Euphonie f
eurytmia - Eurhythmie f
ezypowy język - äsopische Sprache
fabuła/akcja - Handlung f
fikcja literacka - Erdichtung f
fleksja - Beugung f
fleksja - Flexion f
funkca wychowawcza - erzieherische Funktion
funkcja dzieła literackiego - Funktionen des literarischen Werkes f
funkcja estetyczna - ästhetische Funktion
funkcja estetyczna wypowiedzi - ästhetische Funktion der Sprache
funkcja poznawcza wypowiedzi - Darstellungsfunktion der Sprache f
funkcje wypowiedzi - Funktionen der Sprache f
futuryzm - Futurismus m
galicyzm - Gallizismus m
gatunek/rodzaj literacki - Gattung f
genealogia - Genealogie f
geneza dzieła literackiego - Genese des literarischen Werkes f
glosolalia - Glottolalie/die Glossolalie f
gnoma - Gnome f
gra słów - Wortspiel n
gradacja - Gradation f
gramatyka - Grammatik f
groteska - Groteske f
hagiografia - Hagiographie f
harmonia - Harmonie f
hermetyzm - hermetische Literatur
heroidy - Heroiden f
hieroglifika - Hieroglyphik f
historia - Historie f
homofony - Homophone f
homonimy - Homonyme f
humanizm - Humanismus m
humoreska - Humoreske f
ideał estetyczny - ästhetisches Ideal/Vorild
iluminacja - Illuminierung f
improwizacja - Improvisation f
ingenium - Geistesanlage f
jamby - Jambendichtung f
język mówiony - gesprochene Sprache
język obcy - Fremdsprache f
język ojczysty - Muttersprache f
językoznawstwo - Sprachwissenschaft f
katalekty - Katalekten f
katastrofa - Katastrophe f
kategorie estetyczne - ästhetische Kategorien
komedia sytuacji - Handlungskomödie f
kontrakcja - Gegenhandlung f
lingwistyka - Linguistik f
liryka chóralna - Chorlieder f
list poetycki - Briefgedicht n
literatura dla dzieci i młodzieży - Jugendliteratur f
Młoda Polska - Junges Polen
Młode Niemcy - Junges Deutschland
morfologia - Formenlehre f
mowa pozornie zależna - erlebte Rede
mowa zależna - indirekte Rede
nagromadzenie - Akumulation f
narracja auktorialna - auktoriale Erzählung
norma estetyczna - ästhetische Norm
okolicznościowa poezja - Gelegenheitsgedichte f
orzeczenie - Prädikat n
pastoralna literatura - Hirtendichtung f
pieśni robotnicze - Arbeiterlieder f
plan wyrażania - Ausdrucksplan m
ple wyrazowe - Wortfeld n
podmiot - Subjekt n
podział na sylaby - Silbentrennung f
poemat epicki/sielanka - Idylle f
poemat opisowy - episches Lehrgedicht
poetyka sformułowana - formulierte Poetik
powieść brukowa - Hintertreppenroman m
powieść grozy - Gruselgeschichte f
powieść historyczny - historischer Roman
powieść społeczno-obyczajowa - Gesellschaftsroman m
proste formy - einfache Formen
przedmiot estetyczny - ästhetisches Objekt
przekład wolny - freie Übersetzung
przypis - Fußnote f
punkt kulminacyjny - Höhepunkt m
rodzajnik - Artikel m
rozwinięcie akcji - Handlungsentwicklung f
samogłoska - Vokal m
secesja - Jugendstil m
skrzydlate słowa - geflügeltes Wort
słownictwo - Wortschatz m
słowo - Wort n
słowo wstępne - Geleitwort n
słuchowisko - Hörspiel n
spółgloska - Konsonant m
strofa zamknięta - geschlossene Strophe
strumień świadomości - Bewußtseinstrom m
styl kwieciasty - geschraubter/schwülstiger Stil
styl urzędowo-kancelaryjny - Kanzleistil m
style funkcjonalne - funktionelle Stile
sygnet drukarski - Buchdruckermarke f
sylaba - Silbe f
syn - Sohn m
sztuki wyzwolone - freie Künste
świat przedstawiony - dargestellte Welt
teatr epicki - episches Theater
teatr epicki - episches Theater
teoria literatury - Dichtungswissenschaft f
termin - Fachwort n
tło - Hintergrund m
transakcentacja - Akzentverschiebung f
wiersz nieregularny/wiersz wolny - freie Verse
wstęp - Einleitung f
zdanie - Satz m
zdanie pojedyncze - einfacher Satz

 


O autorach

Opublikowano: 26.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej