Literatura

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

aktualizacja - Aktualisierung f
alegoria - Allegorie f
aleksandryn - Alexandriner m
aluzja literacka - literarische Allusion
amplifikacja tekstu - Amplifikation des Textes f
analiza - Analyse f
analiza dzieła literackiego - Analyse des literarischen Kunstwerks f
aton - unbetontes Wort
autor - Autor m
autor - Verfasser m
baśń - Märchen n
beletrystyka - Unterhaltungsliteratur f
bestiarium - Tierdichtung f
biały kruk - Rarität f
biały kruk - Seltenheit f
bohater negatywny - negativer Held
bohater pozytywny - positiver Held
bohater zbiorowy - kollektiver Held
cezura - Zäsur f
cytat - Zitat n
czwórka tytułowa - Vorstück n
czytać - lesen
dedykacja - Zueignung f
derywacja - Ableitung f
dialog - Wechselrede f
dramat - Drama n
dramat poetycki - poetisches Spiel
dramat satyrowy - satirische Spiel n
dydaktyczna literatura / moralizatorskie utpory - Lehrdichtung f
dzieło literackie - literarisches Kunstwerk
dzieło literackie - Sprachkunstwerk m
dzieło otwarte - offenes Werk
epika - Epik f
epopeja - Epos n
etymologia ludowa - Volksetymologie f
fantastyka - Fantasy f
filozofia literatury - Philosophie der Literatur f
folklorystyka - Volkskunde f
gatunek - Gattung f
gatunek - Genre n
geografia życia literackiego - Literaturgeographie f
grupa literacka - literarischer Kreis
grupa literacka - literarische Gruppe
iloczas - Quantität f
instytucja literacka - literarische Institution
intermedium - Zwischenspiel n
interpretacja - Interpretation f
ironia romantyczna - romantische Ironie
ironia sokratyczna - sokratische Ironie
ironia tragiczna - tragische Ironie
język literacki - Literatursprache f
język narodowy - Nationalsprache f
język poetycki - poetische Sprache
klasycyzm - Klassizismus m
klasyk - Klassiker m
komedia - Lustspiel n
komedia - Komödie f
komedia obyczajowa - Sittenstück n
komedia płaszcza i szpady - Mantel- und Degenstück n
komedia satyrowa - satirisches Spiel
komparystyka - vergleichende Literaturgeschichte
kompozycja - Komposition f
kompozycja ramowa - Rahmenkomposition f
konceptyzm - Konzeptismus m
konwencja literacka - literarische Konvention
konwencja stylistyczna - stilistische Konvention
koteria literacka - literarische Koterie
kryminał - Krimi m
krytyka literacka - Literaturkritik f
krytyka tekstu - Textkritik f
książka - Buch n
kultura literacka - literarische Kultur
legenda literacka - literarische Legende
liryka - Lyrik f
liryka monodyczna - monodische Poesie
literat - Literat m
literatura - Literatur f
literatura faktu - Tatsachenliteratur f
literatura ludowa - Volksdichtung f
literatura piękna - schöne Literatur/ Dichtung
łacina srebrna - silbernes Latein
łacina średniowieczna - mittelalterlisches Latein
manifest literacki - literarisches Manifest
marksizm w badaniach literackich - Marxistische Literaturwissenschaft
marynizm - Marinismus m
materiał tematyczny - Stoff m
mesjanizm - Messianismus m
metajęzyk - Metasprache f
metamorfoza - Metamorphose f
metateza - Metathese f
metateza - Umstellung f
metodologia badań literackich - Philosophie der Literaturwissenschaft f
mikropowieść - Kurzroman m
miniatura poetycka - Miniaturdichtun f
mitologia - Mythologie f
mikropowieść - Kurzroman m
miniatura poetycka - Miniaturdichtun f
mitologia - Mythologie f
monolog liryczny - lyrischer Monolog
moralistyczne utwory - moralische Dichtung
mól książkowy - Leseratte f
Muzy - Musen f
nagrody literackie - Literaturpreise f
narrator - Erzähler m
nauka o literaturze - Literaturwissenschaft f
nauka o literaturze - Literaturkunde f
neofilologia - Neuphilologie f
neoidealizm - Neuidealisms m
neoromantyzm - Neuromantik f
norma literacka - literarische Norm
nowela - Novelle f
Nowy Testament - Neues Testament
okres literacki - literaturische Periode
onomatopeja - Onomatopöie f
opowiadanie - Erzählung f
orientalizm - orientalisierende Dichtung
paginacja - Seitenzählung f
paradygmatyczne relacje - paradigmatische Beziehungen
parafraza - Paraphrase f
paralelizm - Parallelismus m
parodia - Parodie f
paronimy - Paronyme f
pastorela - Pastorelle f
pauza - Pause f
piękno - Schöne n
pisarz - Schriftsteller m
poakcja - Nachgeschichte f
podtytuł - Nebentitel m
poemat dydaktyczny - Lehrgedicht n
poemat filozoficzny - philosophisches Lehrgedicht
poemat liryczny - lyrisches Poem
poemat satyrowy - satirisches Poem
poeta - Dichter m
poetyzm - Poetismus m
poezja konkretna - konkrete Dichtung
poezja ruin - Ruinenpoesie f
pokolenie literackie - literarische Generation
polimetria - Polymetrie f
posłowie - Nachwort n
postacie uboczne - Nebengestalten f
postać literacka - literarischer Held
postać literacka - literarische Gestalt
postać literacka - literarische Figur
powieściopisarz - Romanschriftsteller m
powieść - Roman m
powieść brukowa - Schundroman m
powieść gotycka - Schauerroman m
powieść kryminalna - Kriminalroman m
powieść podróżnicza - Reiseroman m
powieść reportażowa - Reportageroman m
powieść społeczno-obyczajowa - Sittenroman m
powieść tendencyjna - Tendenzroman m
powieść z kluczem - Schlüsselroman m
powieść-pamiętnik - Memoirenroman m
powtórzenie - Wiederholung f
prąd literacki - literarische Strömung
prąd literacki - literarische Bewegung
preromantyzm - Vorromantik f
proces historyczno-literacki - literarische Evolution
proces historyczno-literacki - literarische Entwicklung
proces twórczy - schöpferischer Prozeß
program literacki - literarisches Programm
prometeizm - Prometheismus m
proroctwo / profetyzm - Prophezeiung f
protagonista - Protagonist m
prowansalska poezja - provenzalische Dichtung
prowincjalizm - Provinzialismus m
proza - Prosa f
proza poetycka - poetische Prosa
proza rymowana - Reimprosa f
proza rytmiczna - rhythmische Prosa
prozaizm - Prosaismus m
przedakcja - Vorgeschichte f
przedmowa - Vorrede f
przekład wolny - Nachdichtung f
przekładalność - Übersetzbarkeit f
przestrzeń w dziele literackim - Raumgestaltung in der Dichtung f
psałterz - Psalter m
publicystyka - Publizistik f
publiczność literacka - literarisches Publikum
realizm - Realismus m
realizm socjalistyczny - Sozialistischer Realismus
rekonstrukcja tekstu - Rekonstruktion des Textes f
reminiscencja literacka - literarische Reminiszenz
rok wydania - Erscheinungsjahr n
romans lotrzykowski - Schelmenroman m
rozdział - Abschnitt m
rozdział - Kapitel n
rusycyzm - Russizismus m
salon literacki - literarische Salon m
saturnijski wiersz - Saturnier m
satyra menippejska - menippeische Satire f
sekwencje - Sequenzen f
sentymentalizm - Sentimentalismus m
seria wydawnicza - Serie f
slogan - Schlagwort n
słowa-klucze - Schlüsselwörter f
socjologia literatury - Literatursoziologie f
socjologizm - soziologische Methode
spis treści - Inhaltsverzeichnis n
Stary Testament - Altes Testament
streszczenia - Zusammenfassung f
streszczenie - Zusammenfassung f
strofa - Strophe f
strofoida - Strophoide f
struktura dzieła literackiego - Struktur des literarischen Werkes f
strukturalizm - Strukturalismus m
styl artystyczny - künstlerischer Stil
styl autora - Stil des Schriftstellers m
styl naukowy - wissenschaftlicher Stil
styl publicystyczny - publizistischer Stil
stylistyka - Stilkunde f
substytucja - Substitution f
surrealizm - Surrealismus m
symbolizm - Symbolismus m
synonimy - Synonyme f
system wersyfikacyjny - metrische System n
szkic nowelistyczny - Skizze f
szmira - Schundliteratur f
szmuctytuł - Vortitel m
sztuka interpretacji - Kunst der Interpretation f
sztuka z tezą - Tendenzstück n
średniowiecze - Mittelalter n
targi ksiązki - Buchmesse f
tautacyzm - Tautazismus m
targi ksiązki - Buchmesse f
tautacyzm - Tautazismus m
tekst krytyczny - kritischer Text
teoria języka poetyckiego - Theorie der dichterischen Sprache f
terminologia - Termionolgie f
toponomastyka - Toponomastik f
tradycja literacka - literarische Tradition
tradycjonalizm - Traditionalismus m
tragedia - Trauerspiel n
tragikomedia - Tragikomödie f
tragizm - Tragik f
transkrypcja - Transkription f
transliteracja - Transliteration f
tren - Threnodie f
triada stroficzna - Triade f
trubador - Troubadour m
trylogia - Trilogie f
typowość - Typische n
tytuł - Titel m
unanimizm - Unanimismus m
wariant tekstu - Textvariante f
wers - Vers m
wersologia - Verswissenschaft f
wieniec sonetów - Sonettenkranz m
wiersz - Gedicht n
wiersz stroficzny - stropische Dichtung
wiersz sylabiczny - Vers mit fester Silbenzahl m
witalizm - Vitalismus m
wizja - Vision f
wulgarny socjologizm - Vulgarsoziologismus m
wydanie - Auflage f
wydanie krytyczne - kritische Ausgabe
wydanie naukowo-dydaktyczne (szkolne) - Schulausgabe f
wydanie popularne - Popularausgabe f
wydanie zbiorowe - sämtliche Werke
wydawca - Herausgeber m
wydawnictwo - Verlag m
wypisy - Lesebuch n
zestawienie - Zusammenstellung f
znak literacki - literarisches Zeichen
życie literackie - literarisches Leben

 


O autorach

Opublikowano: 05.02.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej