Matematyka

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

algebra - Algebra f
analogia - Analogie f
ar - das Ar m
arytmetyka - Arithmetik f
bryła - Körper m
całka - Integral n
całka liniowa - Linienintegral n
centymetr - Zentimeter m
ciąg - Folge f
ciąg - Reihe f
cięciwa - Sekante f
cosinus - Kosinus m
cosinusoida - Cosinuskurve f
cotangens - Kotangens m
cyfra - Ziffer f
cyfry arabskie - arabischen Ziffern f
cyfry rzymskie - römischen Ziffern f
cykl - Folge f
cykl - Reihe f
cykl - Serie f
cyrkiel - Zirkel m
czterokrotnośc - Vierfache n
cztery do potęgi trzeciej - vier hoch drei
czynnik - Faktor m
delta, wyróżnik trójmianu kwadratowego - Diskriminante f
deltoid - Deltoid n
długość - Länge f
do n-tej potęgi - in die n-te Potenz
do obu stron dodawać tą samą liczbę - zu beiden Seiten dieselbe Zahl addieren
dodatni - positiv
dodawać - addieren
dodawać do - addieren zu
dodawanie - Addition f
dowolny - beliebig
dowód - Beweis m
dwa do potęgi trzeciej - zwei hoch drei
dwumian - Binom n
działanie - Operation f
dziedzina funkcji - Definitionsbereich m
dziedzina funkcji - Definitionsmenge f
dzielenie - Division f
dzielenie wielomianów - Polynomdivision f
dzielić obie strony przez tę samą liczbę - beiden Seiten durch dieselbe Zahl dividieren f
dzielić przez - dividieren durch
dzielić przez - geteilt durch
dzielna - Dividend m
dziesięciokąt - Zehneck n
elipsa - Ellipse f
funkcja - Funktion f
funkcja kwadratowa - quadratische Funktion f
funkcja logarytmiczna - Logarithmusfunktion f
funkcja malejąca - eine streng monoton fallende Funktion
funkcja pierwotna - primitive Funktion
funkcja rosnąca - eine streng monoton steigende Funktion
funkcja stała - eine konstante Funktion
funkcja trygonometryczna - Winkelfunktion / trigonometrische Funktion f
funkcja wielomianowa - ganzrationale Funktion f
funt - Pfund n
geometria - Geometrie f
geometria analityczna - analytische Geometrie f
graf - Graph m
graficzne rozwiązanie - graphische Lösung
gram - Gramm n
hektar - Hektar m n
hiperbola - Hyperbel f
iloczyn - Produkt n
iloczyn, część wspólna (w zbiorze) - Schnittmenge f
iloraz - Quotient m
ilość - Quantität f
ilość - Menge f
indukcja - Rückschluss m
jednomian - Monom n
jednostajnie malejące (funkcja) - monoton fallend
jednostajnie rosnąca (funkcja) - monoton wachsend
jednostka powierzchni - Flächeneinheit f
kąt - Winkel m
kąt prosty - rechte Winkel m
kąt prosty - spitze Winkel m
kąt rozwarty - stumpfe Winkel m
kąt wierzchołkowy - Scheitelwinkel m
kątomierz - Winkelmesser m
kilogram - Kilogramm n
kilometr - Kilometer m
koło wpisane - Inkreis m
koniugacja - Konjugation f
kreska ułamkowa - Bruchstrich m
krzywa - Kurve f
liczba całkowita - ganze Zahl f
liczba naturalna - natürliche Zahl f
liczba nieparzysta - ungerade Zahl f
liczba niewymierna - irrationale Zahl f
liczba parzysta - gerade Zahl f
liczba pierwsza - Primzahl f
liczba rzeczywista - reelle Zahl f
liczba wymierna - rationale Zahl f
liczba ze znakiem dodatnim - Zahl mit positivem Kennzeichen f
liczba ze znakiem ujemnym - Zahl mit negativem Kennzeichen f
liczba zespolona - komplexe Zahl f
licznik - Zähler m
liczyć - rechnen
liniowy - linear
litr - Liter m
logarytm - Logarithmus m
logarytmowanie - Logarithmieren n
logika - Logik f
łączny - assoziativ
łuk - Bogen m
macierz - Matrix f
macierz odwrotna - Kehrmatrix f
matematyka - Mathematik f
metoda podstawiania (przy układach równań) - Einsetzungsverfahren n
metoda przeciwnych współczynników (przy układach równań) - Additionsverfahren n
metoda wyznacznikowa (przy układach równań) - mit Hilfe von Determinanten
metr - Meter m
metr kwadratowy - Quadratmeter m
metr sześcienny - Kubikmeter m
mianownik - Nenner m
miejsce dziesiątek - Zehnerstelle f
miejsce jedności - Einerstelle f
miejsce setek - Hunderterstelle f
miejsce zerowe - Nullstelle f
mierzyć - messen
milimetr - Millimeter m
minus - minus
mniejszy od - kleiner als
mnożenie - Multiplikation f
mnożyć - multiplizieren mit
mnożyć obie strony przez tę samą liczbę - beiden Seiten mit derselben Zahl multiplizieren f
najmniejsza część - kleinste Teil m
największa część - größte Teil m
następna liczba - Nachfolger m
neutralny element - ein neutrales Element
nierówność - Ungleichung f
nieskończenie wiele rozwiązań - unendlich viele Lösungen
nieskończony - unendlich
obliczać - berechnen
obliczenie procentowe - Prozentrechnung f
od obu stron tę samą liczbę odejmować - von beiden Seiten dieselbe Zahl substrahieren
odbicie lustrzane - Spiegelung f
odcinek - Strecke f
odejmować od - substrahieren von
odejmowanie - Substraktion f
odjemna - Minuend m
odjemnik - Substrahend m
odległość - Abstand m
odwrotność - Kehrwert m
odwrotność (ułamka) - Kehrbruch m
odwrotny - umgekehrt
odwrotny - invers
odwrotny element - ein inverses Element
okrąg - Kreis m
okres - Periode f
okresowy - periodisch
opuszczanie nawiasów - Auflösen von Klammern
ostrosłup - Pyramide f
oś liczbowa - Zahlengerade f
oś odciętych - Abszissenachse f
oś rzędnych - Ordinatenachse f
oś X - X-Achse f
oś Y - Y-Achse f
ośmiokąt - Achteck n
owal - Oval n
parabola - Parabel f
pierwiastek kwadratowy - Quadratwurzel f
pierwiastek sześcienny - Kubikwurzel f
pierwiastek wielomianu - Nullstelle des Polynoms f
pierwiastek z ... - Wurzel aus f
pierwiastkowanie - Wurzelziehen n
pięciokąt - Fünfeck n
plus + - plus +
pochodna - Ableitung f
podnieść liczbę do potęgi drugiej - eine Zahl in die zweite Potenz erheben
podnosić do potęgi - potenzieren
podstawiać - einsetzen
podstawowa wartość - Grundwert m
podwojona liczba - Doppelte einer Zahl n
podzbiór - Teilmenge f
podzielność - Teilbarkeit f
podzielny - teilbar
połowa - Hälfte f
pomniejszona o 5 - um fünf verminden
poprzednia liczba - Vorgänger m
porównywać - vergleichen
postać iloczynowa funkcji kwadratowej - Produktform der Parabelgleichung f
postać kanoniczna funkcji kwadratowej - Scheitelpunktsform der Parabelgleichung f
postać ogólna funkcji kwadratowej - allgemeine Form der Parabelgleichung f
potęga - Potenz f
potęgować - potenzieren
potęgowanie - Potenzieren n
powiększona o 5 - um fünf vermehren
półokrąg - Halbkreisbogen m
półotwarty - halboffen
półpłaszczyzna - Halbebene f
promień - Radius m
promień - Halbmesser m
prostokąt - Rechteck n
prostokątny - rechtwinklig
prostopadła - Senkrechte f
prostopadły - rechtwinklig
przecinać się wzajemnie - einander schneiden
przecinek - Komma n
przeciwny element - entgegengesetzte Element n
przedział - Intervall n
przedział otwarty - offenes Intervall
przedział zamknięty - abgeschlossenes Intervall
przekształcać - umgestalten
przekształcać - umbilden
przekształcać - umwandeln
przekształcenia równoważne - äquivalente Umformungen
przemienny - kommutativ
przyjmować - annehmen
przyporządkowanie - Zuordnung f
punkt końcowy - Endpunkt m
punkt styczności - Berührungsspunkt m
pusty zbiór - leere Menge f
rachunek różniczkowy - Differentialrechnung f
ramiona (paraboli) skierowane do góry/dołu - nach oben/ unten geöffnet
razem - insgesamt
razy - mal
redukować wyrazy podobne - zusammenfassen
reszta - Rest m
romb - Rhombus m
rozdzielny - distributiv
rozkładać na - zerlegen in
rozszerzać - erweitern
rozszerzać do wspólnego mianownika - erweitern auf den Hauptnenner
rozszerzenie - Erweitern n
równanie - Gleichung f
równanie prostej w postaci ogólnej - allgemeine Form der Geradengleichung f
równanie różniczkowe - Differentialgleichung f
równoboczny - gleichseitig
równoległa - Parallele f
różnica - Differenz f
różniczka - Differential n
różnowartościowy - injektiv
sieczna - Sekante f
sinus - Sinus m
sinusoida - Sinusoide / die Sinuskurve f
składnik - Summand m
skracać - kürzen
skracanie - Kürzen n
sprawdzenie - Probe f
sprzeczność - Widerspruch m
stopień - Grad m
stopień pierwiastka - Wurzelexponent m
stożek - Kegel m
styczna - Tangente f
suma - Summe f
suma wszystkich cyfr - Quersumme f
symetralna - Mittelsenkrechte f
szereg - Reihe f
szereg arytmetyczny - arithmetische Reihe f
szereg geometryczny - geometrische Reihe f
szerokość - Breite f
średnica - Durchmesser m
środek - Mittelpunkt m
środek układu współrzędnych - Koordinatenursprung m
środkowa - Seitenhalbierende f
tabliczka mnożenia - Einmaleins n
tangens - Tangens m
tangensoida - Tangensoide / die Tangenskurve f
tangens - Tangens m
tangensoida - Tangensoide / die Tangenskurve f
teoria o doborze naturalnym - Selektionstheorie f
teza - Behauptung f
tona - Tonne f
trapez - Trapez n
trójkąt - Dreieck n
trójkątny - dreieckig
trzykrotność - Dreifache n
tuzin - Dutzend n
twierdzenie Bezouto'a - Satz von Bezouto
Twierdzenie Pitagorasa - Pythagoras Lehrsatz
ujemny - negativ
układ równań - Gleichungssystem n
układ współrzędnych - Koordinatensystem n
ułamek - Bruch m
ułamek dziesiętny - Dezimalbruch m
ułamek niewłaściwy - unechter Bruch
ułamek właściwy - echter Bruch
ułamek zwykły - Stammbruch m
ułamki równoważne - gleichwertige Brüche
w przybliżeniu - rund/ angenähert
w zaokrągleniu - rund/ angenähert
walec - Walze f
walec stożkowy - Kegelwalze f
wartość bezwzględna - absolute Wert m
wartość potęgi - Potenzwert m
wielomian - Polynom n
wierzchołek kąta - Scheitelpunkt m
wierzchołek paraboli - Scheitelpunkt m
większy od - größer als
wspólny mianownik - gemeinsamer Nenner
współczynnik kierunkowy - Steigung f
współliniowy - kolinear
współrzędna - Koordinate f
wykładnik - Exponent m
wykładnik - Hochzahl f
wyłączyć przed nawias - ausklammern
wymnożyć - ausmultiplizieren
wynik - Wert m
wynik - Ergebnis n
wynosić - betragen
wyrażenie algebraiczne - algebraische Summe f
wyrażenie procentowe - Protenzsatz m
wysokość - Höhe f
wzór skróconego mnożenia - binomische Formel
z tego wynika, że - daraus folgt, dass
zadanie tekstowe - Textaufgabe f
zakładać - annehmen
założenie - Voraussetzung f
zbiór - Menge f
zmienna - Variable f
znak dodawania - Pluszeichen n
znak dzielenia - Divisionzeichen n

 


O autorach

Opublikowano: 05.02.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej