Prawo

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

(decyzja) zezwolenie dewizowe - Devisenbescheid
(na potrzeby tłumaczeń) ubezp. emerytalne - Altersrentenversicherung
(po)dział spadku - Erbauseinandersetzung
(w raporcie) zysk bilansowy (zaksięgowany) - Buchgewinn
stosunek służbowy/stosunek pracy z umowy cywilnoprawnej - Dienstverhältnis
faktura częściowa - Abschlagsrechnung
odliczenie odpowiadające stopniowi zużycia (amortyzacja roczna) - AfA (Absetzung für Abnutzung)
adwokat - Anwalt m
akcje załogi przedsięb - Belegschaftsaktien
akt oskarżenia - Anklageschrift f
akt urodzenia - Geburtsurkunde
akt zawarcia małżeństwa - Eheschein
akt zgonu - Sterbeurkunde
apelacja - Appellation f
apelacja - Berufung f
areszt - Haft f
aresztować - verhaften
autoryzowany sprzedawca samochodów określonej marki - Autohändler
branżowy (zusowski) kod cyfrowy (EKD) - Branchenschlüssel
budynek biurowo-gospodarczy - Büro- und Geschäftshaus
cena ewidencyjna - Erfassungspreis m
cena promocyjna - Aktionspreis
czas trwania najmu - Mietzeit
czek - Scheck
czynsz z tytułu najmu - Mietzins
dalekopisowo - fernschriftlich (telek.)
dane /wyjściowe/ - Eckdaten (plur.)
data pierwszej rejestracji pojazdu - Erstzulassung
decyzja (urz.) o znoszeniu (tolerowania czegoś) - Duldungsbescheid
decyzja (urzędu skarbowego) - Bescheid m
delikt, czyn karalny - Delikt, die Straftat n
dług z tytułu pożyczki - Darlehensschuld
dłużnik dłużnika - Drittschuldner
dochody - Einkünfte (rach.)
dochodzenie, przeforsowanie własnych praw - Durchsetzung eigener Rechte
dochód (osób fiz.) - Einkommen n
dokładnie pokrywający się - deckungsgleich
dokumentacja towarzysząca podaniom - Eingabeunterlagen
dotyczący prawa górniczego - bergrechtlich
dożywocie - lebenslänglich
dziedzictwo - Erbgut n
dziennik budowy - Bautagebuch
Dziennik Ustaw - Gesetzblatt
dzień bilansowy - Bilanzstichtag
dzień rozliczeniowy - Abrechnungstag, Verrechnungstag
ekonomika przedsiębiorstw (mikroekonomia) - Betriebswirtschaft(slehre)
ewidencja przebiegu pojazdu - Fahrtenbuch
formularz obmiarów robót budowlanych - Bauaufmaßblatt
gotowy do zasiedlenia - bezugsfertig (budow.)
gremium decyzyjne - Entscheidungsgremium
Handelsgesetzbuch - kodeks handlowy
informacje bankowe - Bankauskünfte (plur.)
inspektor kontrolny (nasłany z zewnątrz) - Betriebsprüfer
izba rzemieślnicza - Handwerkskammer
k. zakładowy w s-kach AG - Aktienkapital
karta kredytowa - Kreditkarte
karta pojazdu - Fahrzeugbrief
kodeks - Gesetzbuch n
kodeks karny - Strafgesetzbuch n
kodeks postępowania administracyjnego - Verwaltungsprozeßordnung f
kodeks postępowania cywilnego - Zivilprozeßordnung f
kolejność dziedziczenia - Erbfolge
konfederacki - eidgenössisch
konstytucja - Konstitution f
konstytucja - Grundgesetz n
konstytucyjny - konstitutionell
konto kontrolne - Checkkonto
konto odbiorców - Debitorenkonto
koszty reprezentacyjne - Bewirtungskosten
koszty ściągnięcia (np. należności, składek, etc.) - Einziehungskosten
kradzież - Diebstahl m
kraj trzeci (np. spoza UE) - Drittland
kredyt obrotowy (np. od Muttergesellschaft na rzecz Tochtergesellschaft) - Betriebskredit
księga wieczysta - Grundbuch
księgowanie, memoriał - Buchung
kuratela - Vormundschaft f
kurator - Vormund m
kurs sprzedaży - Briefsatz m
ława oskarżonych - Anklagebank f
łącznik zdalny - Fernschalter m
magister ekonomii - Betriebswirt
market specjalistyczny (w jakiejś branży) - Fachmarkt
metoda wyceny - Bewertungsmethode
mgr ekonomii (po uniwersytecie) - Diplomkaufmann
miasto, gdzie jest prowadzona działalność (np. spółki) - Betätigungsstadt (jur.)
miejsce wykonania (zobowiązania) - Erfüllungsort
mienie zakładowe - Betriebsvermögen
należności celne wwozowe - Einfuhrabgaben
niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych - Aktiengesetz
niemiecka ustawa prawa budowlanego - Baugesetz
niemiecki sąd rejonowy; sąd pierwszej instancji - Amtsgericht
niemieckie zaświadczenie o tymczasowym wyrejestrowaniu pojazdu wystawiane przez wydziały komunikacji - Abmeldebescheinigung
notariusz - Notar m
numer konta - Bankverbindung
obrońca - Rechtsanwalt m
obrót depozytowy - Depositenverkehr
obsługa klientów - Betreuung der Kunden
obsługa należności od klientów - Debitorenabwicklung
obsługa techniczna - Betreuung, technische
obszar objęty (czymś - zależnie od kontekstu: ubezpieczeniem, ustawą, etc.) - Deckungsgebiet
obwarowany zastrzeżeniami - bedungen (bedingt)
odchylenia od cen ewidencyjnych - Abweichungen von Erfassungspreisen
odpis (np. dokumentu) - Abschrift
odprawa, rekompensata - Abfindung e, ~sguthaben n
odsiecz - Entsatz m
oferent - Anbieter m
ordynacja podatkowa - Abgabeordnung f
organ budowlany - Baubehörde
organ odwoławczy - Berufungsorgan n
oskarżenie - Anklage f
osoba prawna - juristische Person
osoba wykonująca powierzone zobowiązanie - Erfüllungsgehilfe m
oszustwo - Betrug m
otwarte fundusze emerytalne - Altersrentenfonds, offene (OFE)
państwa Osi - Achsenmächte (plur., polit.)
państwo wysyłające - Entsendungsstaat
papier wartościowy - Wertpapier
paragon błędny, nieprawidłowy - Fehlbon
pełnomocnik - Bevollmächtigte m
PKB - Bruttosozialprodukt
plan inwentaryzacyjny - Bestandsplan (bud.)
płaca z tytułu umowy o dzieło - Dienstlohn m
pobudki - Beweggründe, Motive (plur.)
podatek od osób fizycznych - Einkommen(s)steuer
podstawa naliczenia amortyzacji - AfA-Bemessungsgrundlage
polecenie przelewu bankowego - Banküberweisungsorder f
polecenie wyjazdu służbowego - Dienstreiseanweisung
polecenie zaksięgowania, nota memoriałowa - Buchungsvermerk (-anweisung)
polska ustawa o notariacie - Notariatsgesetz
porozumienie, zgoda, uzgodnienie - Einvernehmen n
postanowienie (sądowe) m.in. w sprawach karnych lub uchwała podejmowana przez spółki prawa handlowego - Beschluß
postępowanie karne - Strafverfahren n
poświadczenie stałego pobytu - Aufenthaltsbescheinigung
powództwo cywilne - Privatklage f
pozew - Klage f
pozyskiwać (klientów) - akquirieren
pozywać - vorladen
pożyczka wypłacana dopiero na żądanie - Abrufdarlehen
pracodawca - Arbeitgeber
prawo - Recht n
prawo budowlane - Baurecht n
prawo celne - Zollrecht n
prawo cywilne - Zivilrecht n
prawo do poboru nowych akcji/udziałów - Bezugsrecht
prawo do samodzielnej reprezentacji (spółki) - Alleinvertretungsrecht
prawo dzierżawy wieczystej - Erbpachtrecht
prawo górnicze - Bergrecht n
prawo jazdy - Führerschein
prawo karne - Strafrecht n
prawo pracy - Arbeitsrecht n
prawo rzeczowe - Sachenrecht n
prawo użytkowania wieczystego - Erbnießbrauchsrecht
prokurator - Anklagevertreter m
prokurator - Staatsanwalt
prokuratura - Staatsanwaltschaft f
prokurent samoistny, samodzielny - Alleinprokurist
prokurent samoistny, smodzielny - Einzelprokurist
protokół z kontroli skarbowej (przeprowadzonej w firmie) - Betriebsprüfungsprotokoll (BP-Protokoll)
prowadzenie księgowości poza siedzibą zarządu spółki / poza spółką - Buchführung, externe
prowizja przygotowawcza (za przygotowanie umów, za obsługę, itd.) - Bearbeitungsgebühr
przedsiębiorstwo - Betrieb
przedstawienie oferty z próbkami - Bemusterung
przewalać się z boku na bok na osi podłużnej - dümpeln
przeznaczenie celne - Bestimmung, zollrechtliche
przyłączenie do gminy - Eingemeindung
przyporządkowanie wartości do konkretnej pozycji bilansowej - Bilanzierungsansatz
r-k punktu równowagi - pokrycia kosztów (rachunkowość menedżerska) - Deckungsbeitragsrechnung
rozgraniczenie w czasie - Abgrenzung, zeitliche
rozkładówka (w gazecie) - Doppelseite f
rozporządzenie uprzednie (ex ante) - Abverfügung
rozprawa - Verhandlung f
rozważanie - Betrachtung
samochodowe tablice rejestracyjne - Nummernschilder
sąd - Gericht n
sąd dyscyplinarny - Dienstgericht
sąd gospodarczy - Gericht für Wirtschaftssachen
skutek wykonawczy, spełniający - Erfüllungswirkung
sporządzić dokument (notarialny) - beurkunden
spółka akcyjna - Aktiengesellschaft
stacja benzynowa - Tankstelle
stosunek udziałów - Beteiligungsverhältnis
strata bilansowa (zaksięgowana) - Buchverlust
struktura funkcjonowania - Ablaufstruktur
śmierć spadkowdawcy - Erbfall m
średniow. sąd kapturowy - Femgericht
środki wytwarzania (maszyny, urządzenia itp. służące do produkcji) - Betriebsmittel
świadczenie zastępcze - Ersatzleistung
ogół zleceń, obsługa pojedynczego klienta (mandanta) - Einzelmandat n
przedmiotowy - betreffend
wartość statystyczna - Einheitswert
zorganizowana część przedsiębiorstwa - Betriebsteil
wartość statystyczna - Einheitswert
zorganizowana część przedsiębiorstwa - Betriebsteil
telefonicznie - fernmündlich
terminy ramowe - Ecktermine
tłumacz wypowiedzi ustnych - Dolmetscher
to takie comiesięczne zestawienie /zysków i strat/ w danej firmie - Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
toga - Toga f
typ przekazu wystawianego przez inst. kredyt.; otwierający uprawnionemu podmiotowi kredyt w innej inst. kred.; stanowiący f-mę rozliczenia; stwierdza warunki rozliczenia - Akkreditiv
udostępniony front robót - Baufreiheit
umarzanie udziałów - Einziehung von Anteilen
umowa - Vertrag m
umowa cywilnoprawna o określoną pracę - Dienstvertrag
umowa o odstąpienie przedsiębiorstwa - Betriebsüberlassungsvertrag
umowa, ze dostawa nastąpi dopiero na żądanie - Abrufvertrag m
upoważnienie do ściągania należności z konta - Einzugsermächtigung
upoważniony do samodzielnej reprezentacji spółki - alleinvertetungsberechtigt
urząd stanu cywilnego - Standesamt
ustawa - Gesetz n
ustawa o wytycznych co do bilansowania - Bilanzrichtliniengesetz
ustawa porządkująca stan prawny w określonej dziedzinie - Bereinigungsgesetz
usunąć, wyjaśnić - bereinigen
utworzenie spółki - Errichtung der Gesellschaft
uwierzytelnienie - Beglaubigung
użytkowanie wieczyste - vererbbares Nutzungsrecht
wartość (aktywów pozostająca w bilansie po różnych odpisach i potrąceniach) - © Bilanzwert - Buchwert
wartość bilansowa - Bilanzwert
wartość pozycji bilansowej - Bilanzansatz
według oceny, uznania - Ermessen, nach
wiedza o przetwarzaniu danych - DV-Wissen
wierzytelność z tytułu pożyczki - Darlehensforderung
więzienie - Gefängnis n
więzień - Häftling m
wiza - Sichtvermerk
własność - Eigentum
włączyć, wcielić - einverleiben + A
wpływy ze składek - Beitragseinnahmen
wskaźnik bilansowy - Bilanzkennziffer
wspóczynnik obliczeniowy - Berechnungsbeiwert
wspólność spadkowa - Erbengemeinschaft
wspólnota eksploatacyjna - Betriebsgemeinschaft
Wszystkich Świętych - Allerheiligen
wydany, ogłoszony - ergangen
wydzierżawiający - Bestandgeber
wykończenie - Fertigstellung
wykroczenie - Vergehen n
wymagający wyjaśnienia, do wyjaśnienia - erklärungsbedürftig
wymiar składki - Beitragsbemessung
wyrok - Urteil n
wyznaczenie - Anberaumung
za milczącym porozumieniem - stillschweigendes Einverständnis
za porozumieniem stron - Einvernehmen, im gegenseitigen
zabójstwo - Tötung f
zadatek - Draufgeld n
Zaduszki - Allerseelen
zakład (jeżeli jakaś firma pracuje w Polsce dłużej niż 12 m-cy) - Betriebsstätte
zaliczkować - bevorschussen
zaokrąglenie (w dół) - Abrundung
zapis po stronie aktywów (albo pasywów) - Aktivierung
zapłata częściowa - Abschlagszahlung
zarzut - Einrede f
zarzut poręczyciela uprzedniego obligatoryjnego pozwania wierzyciela - Einrede der Vorausklage
zastaw na rzeczach ruchomych - Faustpfand n
zawładnąć czymś - bemächtigen sich + Gen
zdolność do czynności prawnych - Handlungsfähigkeit f
zdolność prawna - Rechtsfähigkeit f
zdolny (nadający się) do ujęcia w bilansie (np. weksel, rachunek, itp.) - bilanzierungsfähig
zdolny do czynności prawnych - handlungsfähig
zeznanie podatkowe - Steuererklärung
zezwolenie/zatwiedzenie - Bewilligung
zużycie wewnętrzne (własne) - Eigenverbrauch
związek eksploatacyjny - Betriebszusammenschluß
zwolnienie za dobre sprawowanie - Entlassung wegen guter Führung
zysk/strata brutto - Ergebnis vor Steuern (rach.)

 


O autorach

Opublikowano: 06.02.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej