Rolnictwo

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

agrarny - agrarisch
agritechnika - Agrotechnik f
agronomia - Agronomie f
agronomia / nauka rolnictwa - Landwirtschaftslehre f
bank rolny - Agrarbank f
beczka na gnojówkę - Jauchefass m
biototyp - Biototyp m
biuro rachunkowości rolnej - landwirtschaftliche Buchungsstelle
bronować - eggen
cena zakupi - Einkaufspreis m
chłop pańszczyźniany - Horig m
chwiejność - Instabilität f
człony płodozmianu - Fruchtfolgeglieder f
dalmierz - Entfernungsmesser m
dawka - Gabe f
dochód z produkcji - Produktionsertrag m
dojrzałość - Ausreifung f
dojrzałość (np. gleby do zasiewu) - Garezustand m
dołownik - Lochgerät n
domieszać - beimischen
doradca rolny / instruktor rolny - landwirtschaftlicher Berater
dostawa - Lieferung f
dostawca - Lieferant m
dół kiszonkowy - Grubensilo m
dół na gnojówkę - Jauchegrubbe f
dwukośne użytkowanie łąki - Zweimahd
dwukośny (o łące) - zweischürig
działka ziemi / parcela - Landparzelle f
dzierżawa ziemi - Landpacht m
ekonomika rolna - Agrarökonomik f
ekstensywny - extensiv
gleba glejowa przytorfowa - Anmoorgley m
gleba glejowata - Gleyboden m
gleba nadająca się pod uprawę warzyw - Gemüseboden m
gleba orna - Ackerbogen m
gleba użytków zielonych - Grünlandboden m
gleby podmokłe - Grundwasserböden f
gleby próchnicze - Humusböden f
gleby skaliste - Gesteinsböden f
gleby zmienione przez człowieka - anthropogene Böden
glina ciężka - Feinlehm m
głębokość uprawy / obróbki (gleby) - Bearbeitungstiefe f
gnojownia - Dunglege f
gnojówka - Jauche f
gospodarczy - betriebswirtschaftlich
gospodarka jednopolowa / bezpłodozmianowa - Einfelderwirtschaft f
gospodarka nawozowa - Düngerwirtschaft f
gospodarka prywatna - Eigenwirtschaft f
gospodarka zbożowa - Getreidewirtschaft f
gospodarka ze znaczną przewagą łąk i pastwisk - Graswirtschaft f
gospodarstwa prowadzące chów zwierząt bez odchowu młodzieży - Durchhaltebetriebe f
gospodarstwo łąkowo-pastwiskowe - Grünlandbetrieb m
motyczka do pielenia - Jäthacke f
naczepa - Sattelwagen m
naczepienie (np. naczepy na ciągnik) - Sattelung f
najem / akord - Verding m
nakrycie ze słomy - Strohdecke f
nakrywać - bedecken
napełnianie inspektu (obornikiem) - Kastenpackung f
narzędzie do uprawy roli - Ackergerät n
nasycać - imbibieren
naświetlać - beleuchten
nauka o pracy w rolnictwie - Landarbeitslehre f
nauka o uprawie roli - Ackerbaulehre f
nawozić / użyźniać - düngen
nawozić kompostem - kompostieren
nawozowy/obornikowy - dungartig
nawożenie - Düngen n
nawożenie - Bedüngung f
nawożenie dodatkowe / uzupełniające - Zusatzdüngung f
nawożenie jednostronne - einseitige Düngung
nawożenie podstawowe - Grunddüngung f
nawóz - Dünger / Dung m
nawóz koloaczny - Abortdünger m
nawóz próchniczy - Humusdünger m
nawóz sztuczny (mineralny) - Düngemittel / Düngungsmittel n
niedobór światła - Lichtmangel m
niedosyt / deficyt - Sättigungsdefizit n
nielegalny - illegal
nieurodzaj - Fehlernte f
nośnik snopów (snopowiązałki) - Garbenträger m
nóż do pielenia - Jätemesser n
obciosywać (drewno) - abbeilen
obszar użytków rolnych - landwirtschaftliche Nutzfläche
obszarnik / agrariusz - Agrarier m
octan - Acetat n
oczyszczanie - Bereinigung f
odbiegający od normy - abnorm
odchwaszczać - auskrauten
odchylać się od typu / gatunku - abarten
odkażać - entseuchen
odkwaszanie - Entsäurung f
odległość między rzędami - Reihenabstand m
odmiana hodowlana - Zuchtsorte f
odorać - abackern
odpadki kuchenne / obierzyny - Küchenabfall m
odporny na koszenie - mähfest
odwodnienie - Entwässerung f
ognisko zarazków - Keimherd m
ogrodzić - einhegen
ogryzać - benagen
okes spoczynku - Ruheperiode f
okres suszy - Trockenperiode f
opryskiwacz konny - Gespannspritze f
opryskiwacz plecakowy - Rückenstäuber m
opryskiwacz przeponowy - Membranspritze f
opylacz konny - Gespannstäuber m
orka siewna - Saatfurche f
ostatni plon po oborniku ( w płodozmianie) - abtragende Frucht
- Achse f
parnik - Dämpfer m
parowanie paszy - Dämpfen des Futters n
pastwisko gminne - Gemeindeweide f
pastwisko słone / halofilne - Salzweide f
płaca w naturze - Anteillohn m
płat łajna krowiego - Kuhfladen m
płatny - entgeltlich
płoza - Gleitklufe f
pług dwuskibowy - Zweischarpflug f
pług konny - Gespannpflug m
pobieranie wody - Wasseraufnahme f
poddzierżawa - Afterpacht f
podkaszanie / przykaszanie - Abmähen n
podlewanie - Giessen n
podrażnienie wywołane dojeniem - Melkreiz m
pokos / wał siana - Schwaden m
pokrój (np. zwierzęcia) - Exterieur n
pole - Feld n
pole / łan / niwa - Flur f
pole / niwa - Gefilde n
pole hodowlane - Zuchtfeld n
polewać/ zlewać - begiessen
polowa uprawa warzyw - Feldgemüsebau m
polowe doświadczenia nawozowe - Felddüngungsversuch m
pompa do gnojowicy - Güllepumpe f
pompa do gnojówki - Jauchepumpe f
posiadłość ziemska / majątek ziemski - Landgut n
postępowanie hodowlane - Züchtungsverfahren n
powierzchnia kośn - Mähfläche f
prasa do słomy - Strohpresse f
prasa do słomy lub siana wiążąca drutem - Draht-Ballenpresse f
prasowany blok / bal słomy - Strohball m
probierz - Probestecher m
produkcja nawozu - Düngererzeugung f
produkcja rolna - Agrarerzeugung f
produkt rolny - Ackerbauerzeugniss n
próchnica kwaśna - Sauerhumus m
przemiał wielogatunkowy - Verbundmüllerei f
przenośnik do słomy - Strohband n
przepasanie / spasanie - Abweiden n
przepisy dotyczące pobierania prób - Probenahmevorschriften f
przerastać (np. o kiełkujących bulwach ziemniaczanych) - durchwachsen
przerastać (np. o polu przerośniętym przez chwasty) - durchwuchern
przetwórstwo warzywne - Gemüseverwertung f
przychód netto - bereinigter Rohertrag
przykrywać / przyorywać (obornik) - einbringen
przymrozek majowy - Maifrost m
przyprawa - Zutat f
pseudopasożyt - Pseudopasarit m
pulchny / sprawny (o glebie) - gar
redlica siewnika - Drillschar f
redlina ziemniaków - Kartoffeldamm m
reforma agrarna - Agrarreform f
rejon hodowlany - Zuchtgebiet n
rok nieurodzajny - Fehljahr n
rolnictwo - Landwirtschaft f
rolnik - Ackerbauer m
rozgałęziony - verästelt
rozłupany - gespalten
rozsada - Jungpflanze f
rozsadnik - Saatbett n
rozwój - Entwicklung f
ser - Käse m
serowarnia - Käserei f
serwatka - Käsewasser n
sieć rowów - Grabennetz n
silos / zbiornik do zakiszania pasz - Gärfutterbehälter m
siła nawozowa - Dungkraft f
skrzynia nasienna ( w sienniku) - Drillkasten m
skrzyżować - einkreuzen
słoma na powrósła - Bindstroh n
słupica pługa - Griessäule f
snop / snopek - Garbe f
spasać (łąkę) - abweiden
spółdzielczość rolnicza - Agrarkollektivismus m
spółdzielnia rolnicza - landwirtschaftliche Genossenschaft (NRD)
sprzątać potraw - grummeten
spulchniacz / pogłębiacz - Wühler m
spulchniać (np. glebę) - lockern
stos kompostowy - Komposthaufen m
substancja ochronna - Schutzstoff m
subwencja / zapomoga - Zuschuss m
suchy - trocken
suszyć - trocknen
szczepienie ochronne / szczepienie zapobiegawcze - Schutzimpfung f
szczepienie przymusowe - Zwangsimpfung f
szczepionka - Impfstoff m
szopa (przechowalnia na warzywa) - Gemüsehütte f
ściek na gnojówkę - Jaucherinne f
ślad siewnika - Drillspur f
taczka do nawozu - Dungkarre f
technik rolnik - Landbautechniker m
technik rolnik - Landbautechniker m
technika rolna - Landtechnik f
torf nasycony gnojówką - Jauchetorf m
torf nawozowy - Düngetorf m
trawa wieloletina - Dauergras n
truteń - Drohn m
ubogi w wodę - wasserarm
ugałęzienie - Beastung f
ugoda / akord - Gedinge n
ugór zielony - Grünbrache f
umowa kontrakcyjna - Lieferungsvertrag m
unerwiać - innervieren
uporządkować - bereinigen
urwisko - Bergsturz m
urząd rolny - Agrarbehörde f
ustawa nasienna - Saazgutgestetz n
ustawa o pracy w rolnictwie - Landarbeitsordnung f
ustawa rolna / agrarna - Agrargesetz n
usuwać roślinność - entkrauten
usuwanie roślinności - Entkrautung f
uszkodzenie - Beschädigung f
uszkodzony przez mróz - frostbeschädigt
utrzymanie (gleby) w stanie pulchności - Lockerhalten n
użytkowanie kośne - Mahdnutzung f
w obrębie odmiany - innerhalb der Sorte
wapniowy - gekalkt
wartość hodowlana - Zuchtwert m
wartość użytkowa - Gebrauchswert m
warunki produkcyjne - Produktionsbedingungen f
wiązanie sznurkiem (snopów) - Garnbindung f
widły - Gabel f
wieśniak / chłop - Landmann m
właściciel ziemi - Grundbesitzer m
wnikać - eindringen
wnikanie - Eindringung f
woda - Wasser n
wolec - Jungochs m
workować - einsacken
wóz drabiniasty - Getreidewagen m
wóz ze skrzynią - Kastenwagen m
wschody - Samenausschlag m
wsiąkać - einsickern
wybiórczość - Elektivität f
wycinać motyką (np. chwasty) - aushacken
wyczesać / wybronować (np. perz) - auskämmen
wydajność gospodarstwa - Betriebsleistung f
wydzielanie - Exkretion f
wykaz / spis - Index m
wykorzystanie nawozów - Düngerausnutzung f
wynawozić - bedüngen
wynik pracy hodowlanej - Zuchterfolg m
wyrosły / wyrośnięty - gewachsen
wyrównanie stanu - Zustandgleichung f
wzbogacenie w próchnicę - Humusanreicherung f
zabieg hodowlany - Zuchtmassnahme f
zabronować - eineggen
zabronowanie - Eineggen n
zagajnik / gaj - Feldgehölz n
zagęszczać - verdichten
zagon / grzęda - Grundbeet n
zakiszanie / kiszenie - Einsielieren n
zakwas - Grundsauer n
zakwasić / zakisić - einsäuren
zalążek - Samenanlage f
załadunek - Beladung f
zaopatrzenie w próchnicę - Humusversorgung f
zaorać / przyorać - zuackern
zapłodniony - befruchtet
zapotrzebowanie na nawozy - Düngerbedarf / Düngerbedürfnis m
zasada nawożenia - Düngungsmassregel f
zatrute ziarno zbóż ( do zwalczania gryzoni) - Giftgetreide n
zbieracz snopów - Garbensammler m
zbierać zboże kombajnem - mähdreschen
zbiornik - Jauchebehälter m
zdolny do obrony - abwehrbereit
zdrewniały - verholzt
zespół podający (snopy do młocarni) - Zubringeraggregat n
ziemia próchnicza - Humuserde f
zimować - wintern
zmarznięty - gefrorener
zmienny - veränderlich
zmotyczony - gehackt
znamię/odznaka - Abzeichen n
zubożenie w próchnicę - Humusverarmung f
związek zawodowy robotników rolnych - Landarbeitergewerkschaft f

 


O autorach

Opublikowano: 06.02.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej