Stosunki międzynarodowe

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

ambasada - Botschaft f
attaché - Attaché m
attaché handlowy - Handelsattaché m
attaché kulturalny - Kulturattaché m
attaché wojskowy - Militärattaché m
dojść do pojednania - zu einer Einigung gelangen
domagać się prawa do samostanowienia - Selbstbestimmungsrecht fordern n
dotrzymać umowy - den Vertrag einhalten
dyplomacja - Diplomatie f
dyplomata - Diplomat m
dyplomata biorący udział w tajnej misji - Diplomat in geheimer Mission m
dyplomatyczny - diplomatisch
Europejska Unia Walutowa - Europäische Währungsunion (EWU)
interweniować w konflikty międzynarodowe - in internationale Konflikte eingreifen
konsul - Konsul m
konsulat - Konsulat n
konsulat generalny - Generalkonsulat n
kontynuować rokowania z ... - Verhandlungen mit .. fortsetzen f
kryzys - Krise f
łagodzić konflikty międzynarodowe - internationale Konflikte schlichten
mianować ambasadora - einen Botschafter ernennen
minister spraw zagranicznych - Außenminister m
napięte stosunki - gespannte Beziehungen
Narody Zjednoczone - Vereinten Nationen f
naruszyć umowę - den Vertrag verletzen
nawiązać stosunki dyplomatyczne z krajem - diplomatische Beziehungen zu einem Land aufnehmen
niepodległość - Unabhängigkeit f
normalizacja stosunków - Normalisierung der Beziehungen f
odnowić stosunki - Beziehungen wiederherstellen f
odwołać ambasadora - einen Botschafter zurückziehen
ogłosic sankcję na kraj - Sanktionen über ein Land verhängen
określić układ, umowę jako wzorcowy - den Vertrag als beispielhaft bezeichnen
opublikować komunikat - ein Kommuniqué veröffentlichen
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - Organisation der Vereinten Nationen (UNO) f
osiągnąć kompromis - einen Kompromiss erzielen
osiągnąć przełom - einen Durchbruch erzielen
otworzyć ambasadę - eine Botschaft eröffnen
pakt - Pakt m
państwa wschodnioeuropejskie - osteuropäischen Länder f
państwa zachodnioeuropejskie - westeuropäischen Länder f
Parlament Europejski - Europäische Palament n
paszport dyplomatyczny - Diplomatenpass m
pertraktować - verhandeln
plan pokojowy - Friedensplan m
podać do publicznej wiadomości - öffentlich bekannt machen
podpisać układ, umowę - den Vertrag unterzeichnen
podpisać układ - ein Abkommen unterzeichen
podpisać umowę o pomocy prawnej - ein Abkommen über Rechtshilfe unterzeichnen
polityczne rozwiązanie kryzysu - politische Lösung der Krise f
polityka międzynarodowa - internationale Politik f
protokół dyplomatyczny - diplomatische Protokoll n
prowadzić pokojową politykę - Friedenspolitik betreiben
prowadzić rozmowy z ... - Gespräche mit ... führen
przedłużyć układ na X lat - den Vertrag um X Jahre verlängern
Rada Bezpieczeństwa - Sicherheitsrat m
Rada Europy - Rat der Europäischen Union m
ratyfikacja - Ratifikation f
ratyfikować z kimś układ - den Vertrag mit jdm. ratifizieren
redukować napięcia - Spannungen abbauen f
rozpocząć służbę dyplomatyczną - in den diplomatischen Dienst eintreten
rozwijać stosunki z ... - Beziehungen zu ... ausbauen f
sekretarz generalny - Generalsekretär m
spotkanie na szczycie - Gipfeltreffen n
stosunki - Beziehungen f
stosunki dyplomatyczne - diplomatischen Beziehungen f
stosunki z innymi państwami - Beziehungen zu anderen Staaten f
układ, umowa - Vertrag m
umowa, układ - Abkommen n
Unia Europejska - Europäische Union (EU) f
unia gospodarcza - Wirtschaftsunion f
unia walutowa - Währungsunion f
uważać stosunki za doskonałe - Beziehungen ausgezeichnet nennen f
uznać kontakty za korzystne - Kontakte als nützlich bezeichnen f
uznać kraj na drodze dyplomatycznej - ein Land diplomatisch anerkennen
wizyta państwowa - Staatsbesuch m
wprowadzenie obywatelstwa unijnego - Einführung der Unionsbürgerschaft f
wspieranie postępu unijnego - Förderung des sozialen Fortschritts f
wypowiedzieć komuś umowę - den Vertrag mit jdm. kündigen
zakończyć, załagodzić konflikt - einen Konflikt beilegen
zamknąć konsulat - ein Konsulat schließen
zerwać stosunki - Beziehungen abbrechen f
zerwać stosunki dyplomatyczne z krajem - diplomatische Beziehungen zu einem Land abbrechen
zerwać umowę - den Vertrag brechen
zerwanie, przerwanie stosunków dyplomatycznych - Abbruch der diplomatischen Beziehungen m
zniesienie granic wewnętrznych - Wegfall der Binnengrenzen m

 


O autorach

Opublikowano: 06.02.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej