Lexikalischer Kalender – 12.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

die Kreiszahl, -, -en – liczba pi (ludolfina)

DUDEN: Pi

Die Kreiszahl ist nichts anderes als das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser, was zum Beispiel bedeutet, dass ein Kreis mit einem Durchmesser von einem Zentimeter einen Umfang von 3,14 Zentimetern hat.

Liczba pi nie jest niczym innym jak stosunkiem obwodu koła do jego średnicy, co na przykład oznacza, że koło o średnicy jednego centymetra ma obwód wynoszący 3.14 centymetra.

 

 

der Klimmzug, -(e)s, ...züge – podciągnięcie (ciała, np. na drążku)

DUDEN: Übung, bei der der gestreckte Körper mit den Armen an einer horizontal angebrachten Stange hochgezogen wird

Zur Strafe musste sie 30 Sit-ups, 20 Kniebeugen, 15 Brücken, 10 Klimmzüge und 5 Liegestütze machen.

Za karę musiała zrobić 30 brzuszków, 20 przysiadów zwykłych, 15 mostków, 10 podciągnięć i 5 pompek.

 

 

der Instinkt, -(e)s, -e – instynkt

DUDEN: sicheres Gefühl eines Menschen für etwas

Fürst Otto von Bismarck, der Deutschland mit Blut und Eisen vereinigte, hatte auch ohne Zweifel einen außerordentlichen politischen Instinkt, wovon unter anderem der Krieg mit Dänemark zeugte.

Książę Otto von Bismarck, który zjednoczył Niemcy krwią i żelazem, miał również nadzwyczajny instynkt polityczny, o czym świadczyła wojna z Danią.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 12.02.2016